Navigácia

 • Nový režim vyučovania

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Keďže karanténne opatrenia vedúce k prerušeniu vyučovania v škole pokračujú do odvolania, výučba ďalej prebieha v domácom prostredí.

  Uvedomujeme si, aké náročné obdobie všetci prežívame.

  Uvedomujeme si, že vy rodičia máte svoje povinnosti v práci i v domácnosti a k tomu vám pribudli aj starosti s vyučovaním – čo je predovšetkým naša úloha. A rovnako aj vaše deti musia čeliť novým skutočnostiam, skúsenostiam a záťaži.

  Uvedomujeme si, že domáca výučba je odkázaná na zariadenia v on-line režime, ktoré nie všetci máme v dostatočnom technickom vybavení a musíme sa prispôsobiť ich možnostiam.

  Uvedomujeme si, že nie je možné pokračovať s výučbou tak, akoby sme boli plnohodnotne v škole. Tieto skutočnosti kladú na nás nové nároky a vyžadujú si nové riešenia.

  Po troch týždňoch od začatia domáceho vzdelávania sme zhodnotili naše a vaše možnosti, vypočuli vaše pripomienky a usmernenia z ministerstva školstva a rozhodli sme sa nastaviť režim domáceho vyučovania, v ktorom budú platiť nové pravidlá.

  Týka sa to 2. stupňa. Nový režim pre 2. stupeň začne platiť od 6. apríla 2020.

   

  1. Pre 1. stupeň majú pani učiteľky vytvorený svoj režim zadávania úloh, následnej kontroly a komunikácie s rodičmi a deťmi a budú v ňom pokračovať ďalej.

  2. Pre 2. stupeň sme vypracovali nový rozvrh s novou časovou dotáciou pre jednotlivé predmety.  Kliknite na: Nový rozvrh.pdf

  3. Hodina v rozvrhu znamená, že v deň, v ktorom je daná hodina, budú učitelia zadávať úlohy a súčasne to je termín na dokončenie a odovzdanie zadaných úloh (aby sa žiakom neprekrývali viaceré termíny odovzdania). Komunikácia mimo tohto času sa bude týkať iných vecí ako zadávania úloh.                        Prosíme žiakov, aby dodržiavali učiteľmi stanovené termíny.

  4. Učiteľ môže zadávať zadania na každú hodinu samostatne (týka sa to hlavne MAT, SJL, ANJ) alebo môže zadať úlohu na dve hodiny alebo na celý týždeň.

  5. Učitelia budú prideľovať úlohy prednostne v čase medzi 8.00 a 14.00. Ak to z rôznych dôvodov nie je pre učiteľa možné (aj učitelia majú doma manželov, deti, rodičov – tí tiež potrebujú pracovať a zdieľať PC), môžu ich zadávať aj popoludní. Platí, že úlohy nebudeme zadávať v neskorých večerných hodinách (po18.00 hod.) a ani cez víkend.

  6. Komunikácia medzi žiakom a učiteľom prebieha prostredníctvom edupage, mailom, prípadne tak, ako určil konkrétny učiteľ, pričom sa berú do úvahy možnosti konkrétneho žiaka.

  7. Ak má žiak akýkoľvek problém s domácim vzdelávaním, príp. iné súvisiace problémy, môže sa s dôverou obrátiť na príslušného učiteľa, prípadne na triedneho učiteľa (prostredníctvom edupage, mailu, príp. telefonicky).

  Ďakujem vám za pochopenie a veríme, že nový režim prinesie do domáceho vzdelávania pokoj a poriadok. Snažíme sa najlepšie ako vieme, aby sme vašim deťom zabezpečili vzdelávanie aj v domácich podmienkach.  Ani pre nás to nie je jednoduché, preto vás v prípade akýchkoľvek komplikácií prosíme o zhovievavosť a pochopenie. Veríme, že to spolu zvládneme a po karanténe sa znovu stretneme o trochu múdrejší a snáď aj trochu lepší.

  S Pánom Bohom!

 • Príhovor riaditeľa

  Milí rodičia, kolegovia, žiaci a priatelia školy.


       Chcem Vás všetkých pozdraviť a povedať sebe i Vám spolu so sv. Jánom Pavlom II. : „Nebojte sa!“ Cítim potrebu prihovoriť sa k Vám v týchto pre nás všetkých zvláštnych a nepoznaných časoch. Boh vstúpil do našich životov iným, zvláštnym spôsobom. On vlastne väčšinou takto navštevuje človeka, ale teraz je to viac vidieť. Je to bolestná a náročná skúsenosť. Pre nás všetkých.
  Ale je tu aj možnosť, ako naplniť pozvanie otcov biskupov Slovenska, ktorí vyhlásili v 1. adventnú nedeľu  rok 2020 za rok Božieho Slova. A táto možnosť sa nám teraz priam ponúka. Akú zvláštnu pedagogiku má Boh pripravenú pre človeka...

  V tejto dobe sme odkázaní na spoločenstvo s našimi najbližšími. Máme viac času na seba, sv. omše, aj keď iba cez televíziu a rozhlas, prípadne fungujeme cez sociálne siete – zvláštna Božia réžia ako nám pomôcť... Nechceme zúfať. Chceme iste všetci s nádejou pozerať do budúcna, veď náš Boh je Boh nádeje.

  Tento čas je aj pre našu školu a jej aktérov – žiakov, rodičov, učiteľov aj nepedagogických pracovníkov akýsi iný. Nastali pre nás všetkých nové situácie, úplne originálne, jedinečné, ktoré chceme s plnou vážnosťou a zodpovednosťou riešiť.

  Už sa končí tretí týždeň, keď pracujeme v inom režime a hľadáme aj nové riešenia. Tieto riešenia robíme za pochodu a chceme, aby boli čo najosožnejšie pre nás všetkých. Keďže sa predlžuje čas iného režimu a nevieme, ako dlho bude „koronaobdobie“ ešte trvať, chceme nájsť čo najúčinnejší spôsob, ako pracovať v takýchto podmienkach.

  V priebehu tohto týždňa zhodnotíme doterajšiu prácu z domu a chceme dohodnúť, ako bude prebiehať „online výučba“ ďalej. Privítame aj vaše pripomienky a názory, pretože teraz ste učiteľmi aj Vy, rodičia.
     Ak viete o niekom, kto nemá možnosť ísť na internet, prípadne slabšom spolužiakovi – pomôžte si navzájom, dajte si informáciu. Je to čas aj o spolupráci a spolupatričnosti aj v tejto oblasti. Samozrejme, so zreteľom na zdravie. Život je v tomto prípade najvyššia priorita. Verím, že aj toto obdobie prejde a my budeme posilnení o ďalšiu novú skúsenosť viery a dôvery.
   

  Nech sme všetci zodpovední, plní nádeje a dôvery, že všetko toto už má v rukách náš hlavný Učiteľ... a ten nás má predsa všetkých veľmi rád.

  Postupne Vám budeme dávať cez našu web stránku ďalšie info.

  Všetkých pozdravujem a prajem pevné zdravie – v tejto dobe asi najvzácnejšie prianie.

   

  Váš p. riaditeľ Ján Chabada

 • Oznam

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. 

  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

  Podrobnejšie informácie ohľadom zápisov do ZŠ i MŠ budú zverejnené 3.4.2020 na stránke školy.

 • Zamyslenie

  Milí rodičia,prežívame obdobie, keď sme všetci vystavení nezvyčajnej situácii spojenej s určitým napätím, frustráciou, či strachom. Pocity, ktoré sú pre nás nepríjemné, rovnako alebo intenzívnejšie prežívajú aj naše deti. Táto nová situácia nás prinútila zmeniť zaužívané žitie, prehodnotiť priority, zamyslieť sa......Prinútila nás spomaliť a priniesla nám čas......čas, ktorý môžeme venovať rodine i Bohu. Deti v týchto dňoch potrebujú vo väčšej miere pocit prijatia, otvorený rozhovor primeraný veku, bezprostrednú pozornosť a hru s rodičmi. Potrebujú istotu, pocit bezpečia a nádej.Každá epidémia raz skončí. Koronavírus pre väčšinu populácie neznamená ohrozenie života.Je potrebné prispôsobiť sa situácii a dodržiavať zdravotníkmi odporúčané opatrenia.Zároveň je potrebné oslobodiť sa od strachu a naladiť sa optimisticky. Strach a úzkosť oslabujú imunitu.Vo Svätom písme nachádzame 365 krát slová „Nebojte sa!“ Sme milovanými Božími deťmi. Verme prisľúbeniu, ktoré nám dal Pán Ježiš – „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“A na záver by som chcela na povzbudenie pripojiť príspevok o. Ľuboša Václavka:“Jedno osemročné dievčatko vstúpi do lietadla, ukáže cestovný lístok a usadí sa na svoje miesto.Vyzerá si istá, inteligentná, a v istom momente vytiahne omaľovánku.Let nie je moc pokojný, je veľmi silný vietor a turbulencia... až v istom momente nastane silný otras a všetci cestujúci sa vystrašia a znervóznia. Dievčatko spokojne pokračuje v maľovaní v úplnom pokoji. Žena, ktorá sedí vedľa sa jej prekvapujúco pýta: „Ako to robíš, že si tak pokojná?“Dievčatko odpovie: „Môj otecko je pilotom tohto lietadla“. 😉Priatelia, v tomto momente môžeme prežívať chvíle skúšky, neistoty, nepokoja a zmätku..., chvíle keď nevieš kde sa obrátiť, kde ísť a hľadať pomoc...Avšak ak sme Pánovi prenechali miesto pre pilota, nemusíme sa báť! Dôveruj! Otecko vie, kde ťa vedie...😇

  Verím, že sa čoskoro opäť stretneme zdraví a radostne naladení.V prípade potreby ma môžete kontaktovať na matisova@zshurbanova.sk alebo telefonicky na 0911204730.Mgr.Slavomíra Orgovánová Matisová,školská psychologička

 • UPOZORNENIE

  Upozorňujeme zamestnancov školy, že v prípade nevyhnutnosti návštevy školy musia informovať svojho vedúce.

  Upozorňujeme rodičov, ktorí potrebujú zobrať zo školy nejaké pomôcky pre žiakov, nech kontaktujú telefonicky učiteľov v stredu od 8.00 do 10.00 hod.

  Prosíme všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov školy, aby sme sa spojili v spoločnej modlitbe.

 • Predĺženie prerušenia vyučovania

  Vzhľadom na mimoriadny stav a na prísne preventívne opatrenia, ktoré dňa 12.3.2020 prijalÚstredný krízový štáb SR a týkajú sa celého Slovenska, oznamujem žiakom, rodičom a zamestnancom KZŠ s MŠ A. Bernoláka, že prerušujem vyučovanie  v škole a vo svojich  školských zariadeniach (MŠ, ŠKD, JMC) v období od pondelka 16.3.2020 na  ďalších 14 dní, t.j. do 27.3. 2020 vrátane.O ďalšom postupe a opätovnom začatí vyučovania Vás budeme informovaťprostredníctvom mailu a webovej stránky školy www.bernolaka.edupage.org/.

                                                                  Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • Prerušenie vyučovania

  Na základe nariadenia zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina

  dočasne prerušujem vyučovanie

  na našej Katolíckej ZŠ s MŠ aj vo všetkých školských zariadeniach, t. j. Materská škola, Školský klub detí, CVČ JM Centrum od stredy 11.3.2020.(viď Nariadenie zriaďovateľa.pdf)

  Toto prerušenie vyučovania sa vydáva aj na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Krízového štábu mesta Martin, ktorý vydal k tomu stanovisko na webovej stránke: https://martin.sk/martin-prijima-nove-opatrenia-s-ohladom-na-koronavirus-covid-19/d-70465/p1=1049

  Všetky deti a žiaci sú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

  O ďalšom postupe a opätovnom začatí vyučovania Vás budeme informovať prostredníctvom mailu a webovej stránsky školy www.bernolaka.edupage.org/.

  Prosíme rodičov o spoluprácu a súčinnosť s vyučujúcimi, ktorí budú žiakom posielať pokyny a študijné materiály prostredníctvom edupage, aby dohliadli na ich vypracovanie. V prípade potreby môžete kontaktovať vyučujúcich počas pracovných dní v čase od 8.00 do 12.00 cez edupage. Žiaci, ktorí majú potrebné učebné pomôcky v škole, si ich môžu vyzdvihnúť v škole 11.3.2020 od 7.30 do 10.00 hod.

                                                                       Ing. Ján Chabada, riaditeľ

 • DOD

  Deň otvorených dverí, ktorý sa mal uskutočniť 18.3.2020 sa z dôvodu vyhlásenej karantény RUŠÍ.

 • Okresné kolo dejepisnej olympiády

  Okresné kolo dejepisnej olympiády sa konalo 14. februára 2020 a naši žiaci opäť ukázali, že ich  história baví. Aktuálny 12. ročník bol v kategóriách F, E zameraný na osobnosť M. R. Štefánika - vojak, vedec, politik. Kategórie C, D museli zvládnuť tému Česi a Slováci v období  prvej svetovej vojny s dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika. Ďalšie úlohy sa týkali učiva z daného ročníka a regionálnej histórie. S danými témami sa statočne popasovali a vo všetkých kategóriách obsadili 1. – 3. miesto.

  Výsledky našich žiakov:

  Kat. F              B. Loboz (6.B) - 1. miesto

                          M. Hrabě (6.B) - 3. miesto

  Kat. E              O. Korbeľ (7.A) - 1. miesto (postup do KK)

                          T. Ovsianka (7.B) - 2. miesto (postup do KK)

  Kat. D             J. Orlický (8.B) - ÚR

  Kat. C              Š. Veselický (9.A) - 2. miesto (postup do KK)

                          K. Kaššová (9.B) - 3. miesto  

  Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa síl  a úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020.

 • Dôležitý oznam

  Vzhľadom na uzatvorenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin oznamujeme rodičom, že zajtra, t. j. 10.3.2020 sa v našej škole vyučuje a materská škola a ŠKD sú v prevádzke. Deti a žiaci, ktorých rodičia nechajú doma, budú ospravedlnení.

  Škola bude s najväčšou pravdepodobnosťou od stredy 11.3.2020 uzatvorená. Presné informácie o ďalšom postupe dostanete po porade so zriaďovateľom. 

 • Oznam zriaďovateľa školskej jedálne

  V súvislosti so šírením „ koronavírusu“ zakazujem vstup do areálu  ZŠ, budovy a priestorov školskej jedálne na Ul. Tomášikovej 1 v Martine

  všetkým chorým osobám na chrípku, s chorobou  dýchacích ciest a chorobami s príznakmi podobnými chrípke.

  V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) odporúčame postupovať podľa nariadenia hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234.

   

  V Martine  9.3.2020     

                                                                                 Tomáš Jedinák                                                                                                                                                 zriaďovateľ školskej jedálne

                                                                           Tomášikova 1, Martin

 • Oznam

  Z dôvodu pohrebu našej bývalej zamestnankyne Kamilky Šmehýlovej sa zajtrajšie vyučovanie t.j. v utorok 10.3.2020 končí:

  PRR, 1. a 2. ročník - 4. vyučovanou hodinou o 11.35 hod

  3. a 4. ročník   o 12.15 hod

  5. až 9. ročník o 13.00 hod

  Činnosť ŠKD aj CVČ JM Centra je zabezpečená bez obmedzenia.

  Za pochopenie ďakujeme. Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

 • 2%

   Milí rodičia.

  Aj tento rok máte možnosť poukázať 2% (prípadne i 3% za predpokladu predloženia potvrdenia o vykonaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych prác v roku 2019) z Vašich daní na podporu našej školy  a aktivít rodičovského spoločenstva. Aj v budúcom roku by sme radi podporili naše pravidelné aktivity ako brigády, vianočné besiedky, karneval, Bernolácka olympiáda ako aj podporili vzdelávacie a športové aktivity našich detí. Budúci rok naša škola oslávi 30. výročie založenia a aj týmto spôsobom by sme chceli pomôcť pri financovaní organizácie sprievodných aktivít.

  Predvyplnené tlačivo Vám poskytneme a zašleme, prípadne si ho môžete stiahnuť zo stránky rodičovského spoločenstva –  Rodičovské spoločenstvo

  Ďakujeme

 • DOD 18.marca

  Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí k nám do školy už 18. marca 2020 od 8.00 do 13.30 hod. Ponúkame vám video pozvánku a budeme sa tešiť, ak sa stanete našim odberateľom školského yotube kanálu. Ďakujeme https://www.youtube.com/watch?v=9NBHnDVot9E&feature=youtu.be

  Tešíme sa na vás!

 • Vyhodnotenie Karnevalu II.stupňa

  Dňa 20. a 21.2. 2020 sa uskutočnil karneval 2.stupňa. Žiaci sa stretli v JMC na ľubovoľnú tému, ale podmienkou bola vlastnoručne vyrobená škraboška. Všetci žiaci túto podmienku splnili a mohli sa zúčastniť karnevalu. Ďakujeme naším deviatakom a triednym učiteľkám za zorganizovanie a prípravu programu. Žiaci z 9.B. triedny si pripravili špeciálny program- nacvičili si spoločenské tance, ktoré predviedli ostatným. Okrem toho na začiatku karnevalu žiakom ukázali, ako prežívali fašiangové obdobie ľudia v minulosti na dedinách. Tieto ľudové zvyky mali možnosť vidieť aj deti z MŠ, žiaci I. a  II.stupňa. Žiaci z 9.A. vytvorili perfektnú atmosféru a zapojili do tanečných kôl všetkých žiakov a učiteľky. Medzi tanečnými kolami sa mohli žiaci naučiť Belgický, Írsky tanec a Chivavu. Odvážlivci boli aj odmenení. Myslíme si, že žiaci sa perfektne bavili, čoho dôkazom bol úsmev na tvárach žiakov a spotené čelá. Tak ako každý rok, aj tento rok nám pán Jedinák zabezpečil výborné šišky, začo mu srdečne ďakujeme. Vyhodnotili sa tie najkrajšie a najzaujímavejšie masky. Individuálne - z každej triedy jeden žiak a najaktívnejšiu triedu, ktorá sa spoločne zabávala a dokonca mali aj spoločnú masku- "Piráti z Karibiku". Všetkým výhercom a zúčastneným srdečne Ďakujeme.

  Pracovníčky JMC.

 • Upozornenie na koronavírus

  V súvislosti so šírením koronavírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre všetky školy a školské zariadenia:

   

  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

  V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia  symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi;
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí  byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie;
  • v prípade, že symptóny nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.
 • Školský šachový turnaj začiatočníkov "Učíme sa hrať šach"

  Dňa 14.2.2020 sa v JM Centre konal školský šachový turnaj začiatočníkov, ktoré organizovalo Turčianske šachové centrum v Martine pod vedením vedúceho šachového krúžku na našej škole Ing. Jozefom Hlaváčikom. Tohto turnaja sa zúčastnili okrem žiakov našej školy aj žiaci z iných škól a to žiaci zo ZŠ Alexandra Dubčeka a SŠ Evanielickej.. Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách v troch kategóriách. V kategórií starší žiaci, mladší žiaci a dievčatá. Naším žiakom sa podarilo obsadiť všetky  tri miesta. Výhercom srdečne blahoželáme.

  1.miesto v kategórií mladších žiakov získali títo žiaci:

   - Ján Koniar 1.B.

  -Václav Benko 3.A.

  -Rudolf Kadučák 3.A.

   

  2.miesto v kategórií starších žiakov získali títo žiaci:

  - Tomáš Danko 5.B.

  - Jakub Olejár 5.B.

  - Ján Brincka 5.B.

   

  3.miesto v kategórií mladších žiakov získali títo žiaci:

  - Lukáš Huraj 2.A.

  - Matej Sakmár 2.B.

  - Lukáš Hanzel 4.A.

   

  Žiak s najväčším počtom získaných bodov v kategórií mladších žiakov bol Rudolf Kadučák z 3.A. V kategórií dievčat, ktoré súťažili ako jednotlivci sa Janka Hanakovičová z 2.A. umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili a ukázali svoje schopnosti, ktoré nadobudli na šachovom krúžku. Veríme, že tieto schopnosti budú rozvíjať aj naďalej :)

 • Maľovanie u štvrtákov

  Od 21. do 24. februára sa robila menšia rekonštrukcia štvrtáckych tried a to konkrétne maľovanie stien v obidvoch triedach 4.A a 4.B. Zúčastnilo sa ho množstvo rodičov a žiakov, ktorí sa pričinili o revitalizáciu a vynovenie stien a celkovo celej triedy. Pomohli nám vysťahovať a následne upratať veci naspäť na svoje miesto, umyli okná a triedy pripravili tak, aby sa žiaci po prázdninách mohli vrátiť do čistých tried. Touto cestou by sme im chceli vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať za ich čas, námahu, pomoc a ochotu. Ďakujeme!

 • Hviezdoslavov Kubín 2020 2. stupeň

  Knihy nás sprevádzajú odmalička  a v škole sa učíme lepšie odhaľovať ich tajomstvá. Každý deň čítame aj realitu okolo seba, znaky, šifry, kódy, smajlíky, čítame tváre, mimiku, gestá, čítame krajinu, ulice, náladu... Čítaním prosto poznávame svet.

  Porozumieť čítanému nám pomáha aj umelecký prednes prečítaného textu.

  O tom je súťaž v  umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá na počesť významného slovenského básnika nesie názov  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

  Dňa 19. 2. 2020 sa na 2. stupni uskutočnilo školské kolo tejto postupovej súťaže, ktorého  sa zúčastnilo tridsať súťažiacich.

   

  Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

  2. kategória: 5. -  6. ročník

  poézia                                                       próza

  1. neudelené                                            1.  Laura Pindurová

  2. Kristína  Gaššová                                2. Lucia Mazúchová        

  3. Katarína Kureková                               3. Samuel Gajdoš

  3. Tomáš Klenec  

                                    

  3. kategória: 7. -  9. ročník

  poézia                                                       próza

  1. Jakub  Mazúch                                     1. Alexandra Kočanová

  2. Jakub Veloch                                        2. Tomáš Ovsianka

  2. Dávid Janči                                           3. Andrea  Cuľ bová  

  3. Anna Jurečeková                                 3. Adriana Cincíková                              

   

  Blahoželáme k výborným výkonom a víťazom oboch kategórií držíme palce v ďalších kolách súťaže.

   

 • Svätý Valentín

  14. február patrí každoročne všetkým ľuďom milujúceho srdca naplneného vrúcnou a nezištnou láskou. Je to deň sv. Valentína. A vieme vlastne, kto to bol? Svätý Valentín bol mučeník. Cisár Klaudius vydal nariadenie, v ktorom sa písalo, že chlapci – vojaci sa nesmú oženiť, lebo podľa neho iba slobodní muži môžu byť dobrí vojaci. No svätý Valentín bol známy svojim láskavým prístupom k ľuďom, a aj napriek zákazu neprestal sobášiť mladých vojakov. Keď sa na to prišlo, tak ho uväznili a neskôr ho skrátili o hlavu.

  Istá legenda hovorí, že raz jeden rímsky rečník požiadal svätého Valentína, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý. Valentín teda prišiel do Ríma a chlapca uzdravil. Neskôr on a celá jeho rodina prijala krst a všetci sa stali kresťanmi.

  Iná legenda hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a iné voňavé kvety. Nimi potom obdarovával snúbencov a prial im šťastný život. Odvtedy si ho ľudia vážili a videli v ňom ochrancu všetkých zaľúbených.

  Deň Svätého Valentína prežíva každý po svojom. Aj my sme si urobili taký spoločný ,,Valentins day“. Náš outfit sme spestrili červenou farbou. Prečo práve červenou? Je to farba vážnosti a majestátnosti. Táto farba sa spája so srdcom ako centrom našich citov a to lásky, či priateľstva. No červená má svoje miesto aj v našej Cirkvi. Je to farba krvi i utrpenia. Pri svätej omši sa používa v rámci sviatku, či spomienky na svätých mučeníkov. Vtedy má kňaz liturgické rúcho červenej farby. Okrem toho červená farba je farbou energie, života a pozitívnych emócií. Vyžaruje aktivitu, dodáva pocit tepla a pôsobí proti únave. A tak sme sa aj my pomocou nášho oblečenia naladili o niečo pozitívnejšie.  Náš odev sme obohatili červeným tričkom, nohavicami, sukňou či šatami alebo aspoň červenou šatkou.

  A.R

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria