Navigácia

Navigácia

  • Jedlá  výstava  PLODY  JESENE

   20. 9. 2021

   Na pripomenutie tradície DOŽINIEK a poďakovania za úrodu počas jesenných kátrových dní sme v rámci hodín techniky  inštalovali v pergole jedlú výstavu s názvom PLODY  JESENE. Takto môžeme všetkým ukázať, čo sme počas roka v našich záhradách a na balkónoch dopestovali a poďakovať sa za úrodu.

   Výstava potrvá počas mesiaca september a neustále ju dopĺňame. Čo nezjeme, to budeme spracovávať v kuchynke počas hodín techniky.

   Zároveň hľadáme meno pre nášho strašiaka, ktorý stráži výstavu. Svoje návrhy na meno strašiaka vhoďte do schránky v pergole do pondelka 27.9.2021. Nezabudnite sa podpísať, aby mohla víťazný návrh odborná porota  odmeniť.

    

  • Duchovná obnova deviatakov

   V pondelok ráno sme sa s deviatakmi vybrali do Centra Božej tváre na Severe na  duchovnú obnovu. Pod vedením pána kaplána Daniela Baleja sme prežili dva nádherné a hodnotné dni, ktoré nás duchovne posilnili. Na fare nás privítali pán kaplán spolu s pánom farárom a s animátorkou. Na začiatku  nás pozvali na malé občerstvenie v podobe chutných koláčikov. Keďže vonku bolo chladné a veterné počasie, príjemne nás zahrial teplý čaj. V rámci programu boli pre nás pripravené prednášky, film a aj rôzne aktivitky. Film „Medzi riadkami“ je pútavý príbeh študentov stredoškolskej triedy, ktorých životy sa snaží zmeniť svojim originálnym pedagogickým prístupom učiteľka Erin Gruwellová. Jedna z prednášok bola o premenení a o tom, aká je premena v živote každého človeka dôležitá. Ďalšia prednáška bola o svätosti a tiež o tom, že naše plány do budúcnosti by mali zahŕňať aj plánovanie svätosti tak, aby náš život k nej smeroval. Jednou z aktivít bolo nacvičiť si v skupinách príbeh zo svätého písma „O márnotratnom synovi“ na vopred určený dramatický žáner. Ostatní mali hádať, či ide o komédiu, balet, akčný príbeh či pantomímu. Počas prestávok sme sa mohli zahrať hry ako kalčeto alebo stolný tenis. Na záver sme mali svätú omšu v kostole Sedembolestnej Panny Márie. Počas adorácie bola možnosť prijať aj sviatosť zmierenia. Pri odchode nám pán kaplán rozdal lízanky a modlitbu z apoštolského listu. Naše veľké ďakujem ešte raz patrí pánovi kaplánovi a tiež pánovi farárovi za skvelý program v rámci duchovnej obnovy, ktorá dopadla veľmi dobre. To, či prinesie aj nejaké ovocie, uvidíme časom.

                                                                                                                  -bel-

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Oznam o krúžkoch

   Milí rodičia,

   oznamujeme Vám, že krúžky Nauč sa po rusky 7. ročník, Nauč sa po rusky 8. ročník, Fitness- zdravá výživa chlapci, Futbal 5. ročník, Mladý zdravotník 4. ročník, Mladý zdravotník 5. ročník, Mladý zdravotník 6. ročník, Mladý zdravotník 7. ročník, Šach 5. ročník, Šach 6. ročník, Šach 7. ročník sa neotvárajú z dôvodu nízského záujmu žiakov. 

    

   Skauting pre prvé ročníky sa neotvára z kapacitných a organizačných dôvodov. 

    

   Ponúkame Vám možnosť prihlásiť druhákov na futbal v pondelok od 15:30 - 16:30 (náhrada za piatakov), len osobne u vedúcej CVČ JMC Vencelovej. 

   Za pochopenie ďakuje vedúca  CVČ JMC Vencelová. 

    

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Oznam

   Vážení rodičia, od pondelka 20.9.2021 bude  okres  Martin v 1.stupni ohrozenia (v červenej farbe). Podmienkou nástupu každého žiaka je preukázať sa  Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti každých 7 dní alebo po prerušení dochádzky na 3 a viac dní po sebe. Vyhlásenie môžete poslať elektronicky cez edupage alebo osobne doniesť ráno triednemu učiteľovi (p.vychovávateľke v rannom ŠKD).

   Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1)-1.docx

  • Plenárna schôdza Rodičovského spoločenstva

   Plenárna schôdza Rodičovského spoločenstva

   Vážení a milí rodičia,

   pozývame Vás na plenárnu schôdzu RODIČOVSKÉHO SPOLOČENSTVA, ktorá sa bude konať 22.09.2021 v stredu o 16,00 hod. vo vonkajších priestoroch školy. Tento rok budeme schvaľovať nových zástupcov tried na najbližšie 2 roky,  predsedníctvo rodičovského spoločenstva a voliť členov do rady školy. Na plenárnu schôdzu budú pozvaní aj členovia vedenia školy.

   Program:

   1. Otvorenie plenárnej schôdze, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie programu.
   2. Informácie riaditeľa školy.
   3. Voľba zástupcov rodičov tried do rodičovskej rady a vedenia rodičovskej rady.
   4. Schválenie nových členov rodičovskej rady a výboru.
   5. Voľba členov do rady školy.
   6. Návrh zmien stanov rodičovského spoločenstva.
   7. Schválenie zmien stanov rodičovského spoločenstva.
   8. Správa o hospodárení rodičovského spoločenstva v školskom roku 2020/2021.
   9. Schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2021/2022.
   10. Schválenie rozpočtu rodičovského spoločenstva na školský rok 2021/2022 a účelu použitia finančných príspevkov získaných z 2%.
   11. Schválenie plánu činností rodičovského spoločenstva v školskom roku 2021/2022.
   12. Rôzne, diskusia, záver.

   Prosíme všetkých, aby dôsledne dodržiavali opatrenia vyplývajúce z aktuálnej epidemickej situácie.

                               Za rodičovské spoločenstvo Hildegarda Turčeková

  • Ranné kruhy vo vyučovaní

   V šk. roku 2021/2022 sa súčasťou  vyučovania na našej škole stali ranné kruhy – ranné stíšenia. Z tohto dôvodu začína vyučovanie vo všetkých ročníkoch v pondelok o  7.40 hod.

   Posledné roky sa komunikácia značne preniesla do online priestoru, preto vnímame čoraz väčšiu potrebu povýšiť medziľudské vzťahy a reflexiu do centra pozornosti školského vyučovania.

   Ranné kruhy sú pravidelné stretnutia triedy s triednym učiteľom.  Tieto stretnutia  napomáhajú vzťahom v triede, pravidlám, správaniu i učeniu. Je to nenásilné preladenie detí na vyučovanie.

   Ranné kruhy precvičujú schopnosť aktívneho počúvania, zdieľania každodenných radostí a starostí, vytvárajú bezpečné prostredie a dôveru medzi žiakmi a sú jedným z nástrojov na duchovnú formáciu žiakov.

   Ďakujeme za vašu podporu, pochopenie a spoluprácu.

  • Vitajte - tešíme sa na vás

   Vitajte - tešíme sa na vás

   Školský rok 2021/2022 sa začína vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8.00 hod. v škole – v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.

  • Ponuka krúžkov na šk.r. 2021/2022

   Milí rodičia, milí žiaci,

   v prílohe Vám posielame ponuku krúžkov na tento školský rok, ktorú nájdete aj v sekcii CVČ JMC v priečinku Aktuality. 

   Aktualna_ponuka_zaujmovych_kruzkov_CVC_JM_Centrum.docx​​​​​​​

  • Informácie k otvoreniu a organizácii školského roka 2021/2022 pre ZŠ

   Vážení rodičia   a milí žiaci!

   Veľmi sa tešíme, že sa po prázdninách môžeme opäť stretnúť spolu s našimi žiakmi v škole. Je v našom spoločnom záujme, aby sme vytvorili pre žiakov príjemné a bezpečné prostredie a podmienky pre učenie, obnovili naše školské spoločenstvo a radosť zo vzájomnej prítomnosti. Tešíme sa na našich žiakov.

   Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu.

   Keďže ohrozenia zo šírenia respiračných ochorení spôsobených novým koronavírusom COVID-19 stále pretrvávajú, je dôležité, aby sme sa všetci správali zodpovedne a boli ohľaduplní voči sebe navzájom. Pri  organizácii a vnútornom režime školy  sa riadime pokynmi a odporúčaniami ministerstva školstva  a ÚVZ SR a súčasne zohľadňujeme naše personálne a priestorové možnosti.

    

   Otvorenie školy 2.9.2021

   Školský rok 2021/2022 sa začína vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8.00 hod.  v škole – v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.

   ● Spoločné slávnostné otvorenie šk. roka sv. omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe bude v piatok 3.9.2021  o 8.00 hod. 

   Pre žiakov ZŠ bude od 7.30 hod. otvorený hlavný vchod do budovy.

   Pred prvým nástupom do školy a pri prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predloží zákonný zástupca Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

   buď v elektronickej podobe cez edupage alebo vytlačené v papierovej podobe. V prípade, že rodič nepredloží písomné vyhlásenie, sa žiak považuje za príznakového a nebude mu umožnené vstúpiť do školy.

   V 1. deň nech si žiaci donesú: prezuvky, písacie potreby, zápisník, desiata.

   Žiaci prípravného roč. a ich rodičia sa zhromaždia vo svojej kmeňovej  triede pod jedálňou.

   Žiaci 1. ročníka a ich  rodičia sa zhromaždia na 1. stupni vo svojich triedach 1.A a 1.B  a následne rodičia presunú do JMCentra.

    

   Odchod žiakov zo školy 2. 9. 2021:

   Žiaci 1. ročníka  a prípravného ročníka sú v škole  do  10.00 hod. Po skončení odchádzajú žiaci s rodičmi domov – ŠKD pre nich funguje až od 3.9.2021

   Žiaci 2. roč. sú v škole do 10.15 hod,

   Žiaci 3. roč. sú v škole do 10.45 hod a 

   Žiaci 4. roč. sú v škole do 11.05 hod.                                    

   ● Po skončení odchádzajú domov alebo do ŠKD s p. vychovávateľkou.

      Žiaci 5 .- 6. roč. sú v škole do  11.30 hod.

      Žiaci 7. - 9. ročníka sú v škole do  12.00 hod.

   ● Po skončení odchádzajú žiaci na obed  alebo domov.

   ŠKD  funguje popoludní v riadnom režime – prevzatie  dieťaťa bude po telefonickom kontakte s p. vychovávateľkou, ktorá pošle žiaka ku šatňovej skrinke.

    

   Organizácia vyučovania 3. 9. 2021

   8.00 hod. – slávnostná sv. omša v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe

   Po skončení sv. omše idú žiaci s triednymi učiteľmi do školy.

   Vyučovanie sa končí v riadnom čase podľa rozvrhu s výnimkou prípravného a 1. ročníka, ktorí dostanú podrobnejšie informácie vo štvrtok 2.9.2021.

    

   Dôležité zmeny v tomto školskom roku:

   Každý pondelok sa bude vyučovanie pre všetkých žiakov začínať o 7.40 hod., kde budú mať žiaci so svojim triednym učiteľom 15-minútový  ranný kruh.

   Vyučovanie bude ďalej od 8.00 pokračovať podľa riadneho rozvrhu.

   Pre žiakov 2. stupňa je zmenený režim stravovania v školskej jedálni nasledovne:

   žiaci 5. a 6. ročníka budú mať obedovú prestávku po 4. vyučovacej hodine, žiaci 7. - 9. ročníka majú obed vždy po 6. vyučovacej hodine.

   Pre všetkých žiakov 2. stupňa sa z dôvodu obedovej prestávky posúva koniec 5. hodiny na 12.50 a koniec 6. hodiny na 13.40 hod.

   Podmienky vstupu do školy a pobyt v škole

   ● Žiak pri vstupe do školy musí mať: 1 rúško, ktorým má prekryté nos a ústa, a 1 rezervné rúško a hygienické vreckovky. Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania vo vnútorných priestoroch školy s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

   ● Žiak dodržiava  všetky pokyny pre bezpečné fungovanie žiaka aj jeho okolia a riadi sa podľa stanovených pravidiel a pokynov vyučujúcich.

   ● Základný princíp je R O R (rúško, odstup, ruky).

   ● Ak je u žiaka podozrenie na Covid-19 alebo je v karanténe kvôli úzkemu kontaktu s pozitívnou osobou,  rodič má povinnosť bezodkladne to oznámiť škole.

   ● Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní z dôvodu ochorenia musí predložiť potvrdenie o chorobe od lekára. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania alebo nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

   Sprevádzajúce osoby do vnútorných priestorov školy nevstupujú s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka a prípravného ročníka v prvý deň šk. roka.

   Vstup cudzím osobám je možný iba so súhlasom RŠ a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti.

   Prerušenie vyučovania a karanténa

   ● Škola sa riadi systémom ŠKOLSKÉHO SEMAFORU a COVID AUTOMATOM, podľa ktorého zostávajú školy otvorené vo všetkých farbách okresov a vyučovanie sa na 14 dní prerušuje iba v triedach, kde sa vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na Covid-19.

   ● O forme vzdelávania pre jednotlivé triedy v karanténe rozhoduje RŠ podľa počtu žiakov, ktorí predložia oznámenie o výnimke z karantény. Podrobné info o výnimkách z karantény sú na https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

   ● Pre pružné a bezpečné zorganizovanie vyučovania v čase prípadnej karantény triedy prosíme rodičov, aby predložili škole Oznámenie o výnimke z karantény  cez edupage

   ● V prípade prerušenia vyučovania a karantény celej triedy, budú mať žiaci dištančné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu.

   Testovanie

   Podrobnejšie informácie o kloktacích PCR testoch a sade AG testov na domáce samovyšetrenie poskytneme v priebehu budúceho týždňa.

   Podrobnejšie informácie o prihlásení a fungovaní MŠ nájdete v priečinku MŠ na stránke školy.

   ŠKD

   Podrobnejšie informácie o prihlásení a fungovaní ŠKD nájdete v priečinku ŠKD na stránke školy.

   CVČ JMC

   Podrobnejšie informácie o CVČ JMC budeme postupne zverejňovať v priebehu budúceho týždňa.

   ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

   Od 1.9. 2021 sa mení prevádzkovateľ  školskej jedálne, ktorá prechádza  pod organizáciu školy.

   Z toho dôvodu sa mení číslo účtu a celkový systém prihlasovania a registrácie obedov.

   Podrobnejšie informácie nájdete na šk. stránke v priečinku školská jedáleň.

   V Martine 27.8.2021                                      Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

  • Dôležité informácie k možnosti testovania na začiatku šk. roka

   Vážení rodičia.

   Pred tým, ako vám pošleme podrobné informácie o začiatku školského roku, by sme Vás chceli informovať, že v záujme zachovania  zdravia žiakov a zamestnancov nám ministerstvo školstva dôrazne odporúča pred začiatkom šk. roka testovanie žiakov a zamestnancov na ochorenie Covid-19.

   ZŠ má k  dispozícii dve možnosti dobrovoľného testovania. Na obe je potrebné sa vopred prihlásiť.

   1. Pre všetkých žiakov základnej školy (aj 1. stupeň ZŠ, aj 2. stupeň ZŠ) je možné absolvovať len jedenkrát na začiatku školského roka dobrovoľné testovanie kloktaním PCT-testom. Testovanie prebehne v termíne od 2. - 6.9. 2021 v škole.   Bližší harmonogram testovania určí škola  podľa počtu prihlásených žiakov.

   Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci – aj zaočkovaní, aj tí, ktorí Covid-19 prekonali. Testovanie je bezplatné.
   V škole sa budú žiaci testovať sami pod dozorom dospelej osoby. Posielame Vám link http://www.youtube.com/watch?v=Q8_P2eTy8tE  na inštruktážne video, ako prebieha kloktací test.

   Výsledok testu bude doručený do 72 hodín od zozbierania testov prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. Ak máte záujem o testovanie kloktaním, poskytnite nám súhlas prostredníctvom Vášho účtu na Edupage najneskôr do 25.8.2021.

   2. Všetkým žiakom ZŠ  ministerstvo školstva zdarma poskytne 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks Ag testov na domáce samotestovanie. Toto testovanie sa odporúča vykonávať v domácom prostredí 2x do týždňa, prípadne kedykoľvek, keď žiak prejavuje príznaky ochorenia.

   Odporúčame Vám, aby ste o testy požiadali a zobrali si ich. Možnosť poskytnúť tieto testy je len teraz, pred začiatkom školského roka a situácia sa môže hocikedy zmeniť. Je možné poskytnúť testy všetkým žiakom, aj zaočkovaným, aj tým, ktorí prekonali ochorenie Covid-19.
   Ak máte záujem o poskytnutie domácich samotestov, požiadajte o ne prostredníctvom Edupage najneskôr do 25.8.2021. Testy by mali byť distribuované od 30.8.2021.

   Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

   Návod na použitie

   https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

    Sprievodca pre samotestovanie

   https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

   Tešíme sa, že sa opäť od septembra prezenčne uvidíme v škole. Pre vytvorenie bezpečného prostredia pre žiakov a zamestnancov uvítame, ak ponúkané možnosti testovania na začiatku šk. roku využijete.

   23. augusta 2021

                                                S pozdravom Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

  • Školské pomôcky pre 5. ročník ZŠ

   SJL - 3 ks    zošit č. 544 (SJL, LIT., Diktáty)

   ANJ - 1 ks veľký hrubý A4 linkovaný zošit (č. 444 alebo 464), 1 ks malý zošit č. 544

   BIO - 1 ks   zošit č. 540

   DEJ - 1 ks   akýkoľvek

   GEG - 1 ks   zošit č. 560 + podložka + pastelky + kružidlo

   KNB (katolícke náboženstvo) - 1 ks    akýkoľvek linajkový

   MAT - 1 ks   zošit č. 460, 1 ks č. 420, kružidlo, 2 trojuholníkové pravítka (jedno s ryskou), dlhé pravítko

   INF - 1 ks   zošit č. 544

   VYV - 30 ks výkresov A3, 10 ks výkresov A4, temperové a vodové farby, štetce (okrúhly, plochý), ceruzky č. 1 (alebo B), igelitový obrus na lavicu, nádoba na vodu

   HUV - 1 ks   zošit č. 524    

   TSV úbor (tričko, tepláky, krátke nohavice)v plátennom vrecúšku  + tenisky s bledou podrážkou  

   THD (technika) - 1 ks   zošit č. 524

   Písacie potreby, ceruzky, pastelky, guma, strúhadlo, prezuvky, hygienické potreby

  • Prehľad opatrení školského semaforu 2021/2022

   Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

   Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

  • Daňový bonus alebo príspevok na obedy?

   Väčšina školákov a predškolákov nebude mať od septembra dotované obedy. No ich rodičia už majú na výplate viac vďaka nižším daniam. Školy a škôlky v týchto dňoch od pracujúcich rodičov zisťovali, či si budú žiadať o obedy zadarmo alebo chcú radšej na deti brať zvýšený daňový bonus. Záujem o stravné zatiaľ prejavil len málokto.

   Pracujúci rodičia 6 až 15-ročných detí si mali po novom vybrať. Či ostanú pri daňovom bonuse, ktorý sa od júla zvýšil na necelých 40 eur mesačne, alebo školu či škôlku požiadajú o takzvané obedy zadarmo.

   Väčšina školákov a predškolákov nebude mať od septembra dotované obedy. No ich rodičia už majú na výplate viac vďaka nižším daniam. 

   Pracujúci rodičia 6 až 15-ročných detí si mali po novom vybrať. Či ostanú pri daňovom bonuse, ktorý sa od júla zvýšil na necelých 40 eur mesačne, alebo školu či škôlku požiadajú o takzvané obedy zadarmo.

   Automaticky majú nárok na obedy zadarmo len deti v hmotnej núdzi alebo z rodín na hranici životného minima. Ostatní, ktorí chcú stravný príspevok, by mali škôlke či škole odovzdať čestné vyhlásenie, že nečerpajú daňový bonus. Kto, naopak, dáva prednosť vyššiemu daňovému bonusu, nemusí oznamovať nič.

   Rodičom päťročných predškolákov, ktorí majú nárok aj na najvyšší daňový bonus aj na obedy zadarmo súčasne úrady práce radia, aby kvôli lacnejšej strave tiež škôlke odovzdali čestné vyhlásenie. Keď dieťa dovŕši šesť rokov, môžu sa rozhodnúť buď pre stravu alebo bonus, ale o tejto veci musia informovať žiadateľa.

   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozornilo, že rodičia by mali preferovať zvýšený daňový bonus, ak naň majú nárok - ak si totiž namiesto toho vyberú obed zadarmo, zanikne im nárok aj na základný daňový bonus.

   (zdroj TVNOVINY.SK)

  • Pomôcky pre 1. stupeň

   POMÔCKY DO PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA

   • skicár A4 - 1 ks, výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 10  ks, farebné papiere - 2 sady, farby anilínové, štetce 1 ks guľatý, 1 ks plochý, väčšia plastová nádoba na vodu, handrička na výtvarnú výchovu, igelit na výtvarnú výchovu, lepidlo - tyčinkové 1 ks, voskovky, 1 tenká čierna centrofixka, plastelína - všetko vložiť do podpísanej igelitky
   • zastrúhané ceruzky č.2 - 2 ks, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice s tupým hrotom- všetko to vložiť do peračníka
   • prezúvky, plátené vrecúško na prezuvky
   • uterák, obrúsok na desiatu, toaletný papier 2ks, tekuté mydlo 1ks, papierové vreckovky - 20 balíčkov
   • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecku: tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou
   • školskú tašku deti nepotrebujú, stačí im menší ruksačik, do školy budú nosiť len peračník a desiatu

   Pomôcky do 1. ročníka

   • Výkresy A4 - 20 ks,výkresy A3 - 20  ks, farebné papiere - 2 sady, farby anilínové, štetce 2 ks ( tenší a hrubší) , väčšia plastová nádoba na vodu, handrička na výtvarnú výchovu, igelit na výtvarnú výchovu, lepidlo - tyčinkové 1 ks, voskovky, plastelína, 1 tenká čierna centrofixka - všetko vložiť do podpísanej igelitky
   • zastrúhané ceruzky č.2 - 2 ks, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice s tupým hrotom, plniace atramentové pero s pierkom - 2 ks, bombičky do plniaceho pera – 1 sada - všetko to vložiť do peračníka
   • dosky na zošity veľkosti A4
   • prezúvky ( nie šľapky)
   • podložka (obrúsok) na desiatu, toaletný papier 2 ks, tekuté mydlo 1ks, papierové vreckovky - 10 balíčkov
   • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecku: tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou

   Pomôcky do 2. ročníka

   • Pomôcky do 2. ročníka

   • Zošit 512 - 3 ks, farebný papier - 2 sady, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 10 ks,

   • Do PODPÍSANEJ igelitovej tašky treba vložiť (môžu byť aj zachovalé veci z 1. ročníka): voskovky, farby anilínové, nádobu na vodu (väčšiu, nie sklenenú), štetec guľatý č.8 a plochý č.10, lepidlo - 1 tyčinkové, igelit na lavicu, tenkú čiernu centrofixku, plastelínu

   • plniace pero - 2ks, náhradné bombičky do pera, zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, nožnice, ceruzky - 2ks, dosky na zošity

   •  prezuvky, obrúsok na desiatu

   • úbor na TV - tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátennom vrecúšku

   Pomôcky do 3. ročníka

   • Do pláteného vrecúška na VYV vložiť:  voskovky, farby anilínové a temperové, paleta, nádoba na vodu ( väčšia ), obrúsok, štetec guľatý a plochý, lepidlo – 2 tyčinkové,  plastelína, 2 čierne centrofixky – tenká aj hrubšia
   • V peračníku: atramentové pero, zelená prepisovačka, guma, strúhadlo, pastelky, 2 ceruzy, nožnice
   • Ešte budú deti potrebovať: pravítko 30 cm, prezuvky, obrúsok na desiatu, úbor a tenisky so svetlou podrážkou na TSV
   • Ostatné pomôcky ( zošity, výkresy, farebné papiere, ... ) im kúpime my. Prosíme poslať 5 eur.

   Pomôcky do 4. ročníka

   • Zošit 523 – 6 ks, štvorčekové zošity malé č.5110 - 2ks (s centimetrovou mriežkou), Veľký čistý zošit 420 na geometriu - 1ks,  ZOŠITY prosíme NEPODPISOVAŤ svojím menom!

   • VYV: farebný papier - 2 sady, výkresy A4 - 20ks, výkresy A3 - 20 ks, voskovky, farby anilínové a temperové, paleta, nádoba na vodu (väčšia), igelitový obrus na lavicu, handričku, štetec guľatý a plochý (hrubší), lepidlo - 2 tyčinkové a 1 tekuté biele, tenká čierna centrofixka, nožnice,

   • TSV: úbor na TV - tričko, tepláky, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou v plátennom vrecúšku

   • OSTATNÉ: pravítka: 1 dlhé 30cm, trojuholníkové s ryskou, pero - 2ks (nie prepisovačky), zelená prepisovačka (alebo inej farby okrem červenej), kružidlo, guma, strúhadlo, pastelky, ceruzky - 2ks, dosky na zošity, prezuvky

  • Slávnostné ukončenie 30. školského roka

   30. júna sme slávnostne ukončili tento netradičný  školský rok 2020/2021, ktorý bol súčasne 30. školským rokom pre našu katolícku základnú školu.

   Bol to mimoriadny rok z mnohých dôvodov, jedným z nich bolo aj to, že sme mali prvú a súčasne jedinú spoločnú svätú omšu, ktorú sme slávili spolu ako školské spoločenstvo  v Kostole Sedembolestnej Panny Márie.

   Po jej skončení sme ocenili našich vynikajúcich žiakov, úspešných reprezentantov a všetkých žiakov, ktorí významným spôsobom pomohli šíriť dobré meno našej školy.

   Už po 30. krát sme sa  rozlúčili s našimi deviatakmi a vyprevadili sme  ich do ďalšieho života.

   Počas tých 30 rokov sme ako škola prešli dlhú cestu, za ktorú sme Pánu Bohu vďační. 

   Sme vďační aj za:

   ● za 30 rokov práce, starostí, námah, ale aj odvahy, dôvery, radostí, požehnania a milostí, za všetkých našich 

      žiakov,

   ● za obetavých, tvorivých a odvážnych učiteľov, vychovávateľov, asistentov, za všetkých našich         

      spolupracovníkov,

   ● za aktívnych, ochotných a pomáhajúcich rodičov,

   ● za nezištných a láskavých kňazov a  rehoľné sestry,

   ● za známych aj neznámych dobrodincov,  priateľov a sympatizantov školy,

   ● za slová povzbudenia i ocenenia ,

   ● za spoločenstvo spojené a naplnené Božou  láskou,

   ● za každý deň, v ktorom sme dostali príležitosť učiť a vychovávať „maličkých“ a pomáhať im objavovať Božiu lásku a krásu stvoreného sveta. 

   Nech je za to všetko oslávený milosrdný  Boh!

   Všetkým žiakom a ich rodinám  želáme príjemné voľné dni prežité s Bohom, rodinou a priateľmi, nech sú plné oddychu, zážitkov a radosti. HURÁ NA PRÁZDNINY!

  • Športový deň na Bernoláčke

   Posledné dni školského roka sa niesli v uvoľnenej atmosfére. Žiaci sa už tešili na prázdniny, ale aj na športový deň, ktorý sa  koná tradične na konci júna. Jednotlivé triedy medzi sebou súperia vo futbale a v prehadzovanej. Memoriál Antona Kunu je vo futbale chlapcov, Memoriál Magdalény Jelínkovej  je v prehadzovanej dievčat. Oba turnaje nesú mená ľudí, ktorí boli v istej etape ich života spojení s našou školou. Magdaléna Jelínková bola zakladajúcou členkou a riaditeľkou školy (1991-2002), Anton Kuna bol zástupcom riaditeľky školy (1991-1996).

   Memoril Antona Kunu vo futbale

   Na futbalovom turnaji dominovali deviataci, ktorí vytvorili tím zložený z oboch deviatackých tried . V zápasoch nenašli nielen premožiteľa ale ani súpera, ktorí by sa čo len priblížil k ich futbalovému umeniu. Strieborné medaily si odniesli chlapci zo 7.B, bronzové medaily brala 6. A po víťazstve nad  8.B.

   Konečné poradie

   1. 9. AB

   2. 7. B

   3. 6. A

   4. 8. B

   5. 7. A

   6. 6. B

   7. 5. AB

   8. 8. A

   Memoriál Magdalény Jelínkovej v prehadzovanej

   Desať dievčenských tímov bolo rozdelených do dvoch skupín. Hralo sa na ihrisku v telocvični a na multifunkčnom ihrisku. Množstvo dramatických aj pekných zápasov pod vysokou sieťou  prinieslo očakávané finále. V ňom nastúpili pred početnou kulisou obe ôsmacké triedy. Z putovného pohára a zo zlatých medailí sa napokon tešili dievčatá  z 8.A. Striebro brala béčka a v súboji o bronz pretlačila 9. A dievčatá zo 7. B.

   Konečné poradie

   1.     8. A

   2.     8. B

   3.     9. A

   4.     7. B

   5.     9. B

   6.     7. A

   7.     6. B

   8.     6. A

   9.     5. B

   10.   5. A

  • Recitovanie nás baví

   Dňa 21. júna 2021 sa recitátori z 2. stupňa našej školy Max Korbeľ, Simona Medlová  a Laura Pindurová s chuťou a nádejou vydali reprezentovať našu školu v regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín. Najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy sa koná už 67. rok. Regionálne kolo tejto súťaže, ktoré  má  v našom regióne pomenovanie Vajanského Martin,  sa uskutočnilo v priestoroch Turčianskej knižnice a zúčastnilo sa ho približne 70 žiakov. Súťaže sa formou videonahrávky  zúčastnil aj Jakub Mazúch. Láska k literatúre a prednesu sa potvrdila u každého z našich súťažiacich: Max obsadil 1. miesto v II. kategórii v prednese prózy, Simonka 1. miesto v II. kategórii v prednese poézie, Laura 2. miesto v III. kategórii v prednese prózy a Jakub získal 1. miesto v III. kategórii v prednese poézie. Všetci štyria postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v septembri v Turčianskej galérii. Našim recitátorom gratulujeme k úžasným  výsledkom a držíme im palce v krajskom kole!

  • Záver školského roka

   Záver školského roka

   Oznamujeme rodičom, že školský rok 2021/2021

   spoločne ukončíme dňa 30.6.2021 o 8.00 hod

   slávnostnou svätou omšou

   v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe.

    

   Po jej skončení bude pre žiakov 2. stupňa v kostole vyhodnotenie školského roka

   žiaci 1. stupňa odchádzajú do školy po vysvedčenia.

    

   Vydávanie obedov v ŠJ do 12.00 hod.

   Zároveň oznamujeme, že materská škola a ŠKD  bude

   v tento deň v prevádzke len do 12.30 hod z dôvodu záverečnej porady.

    

                                                                     Ing. Ján Chabada, riaditeľ

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk  Fotogaléria