Navigácia

Charakteristika školy História školy Osobnosti Vedenie školy Duchovná správa Nepedagogickí zamestnanci Zvonenie Rada školy Viete - neviete...?

O škole

Charakteristika školy

ZAMERANIE   ŠKOLY

 

Zriaďovateľom školy je  Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza. Sme jediná katolícka škola v Turci

Škola bola zriadená v roku 1991 a nesie meno významného rímskokatolíckeho kňaza  a národného dejateľa Antona Bernoláka.

Sme plnoorganizovaná deväťročná základná škola, ktorá vo vzdelávaní a výchove dodržiava štátom predpísané  učebné plány a sleduje tie isté vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy.

Výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu

                                            „Výchova je príklad a láska, nič viac.“                                                                       

                                                                          F. Fröbel

Škola však vo výchove a vzdelávaní uplatňuje špecifiká, ktoré ju odlišujú od každej inej školy.

 

Našou špecifickou úlohou  je:

 • nielen vzdelávať, ale aj vychovávať svojich žiakov k dobru a pravým životným hodnotám vychádzajúcim z evanjelia,
 • rozvíjať celú osobnosť dieťaťa (rozum, dušu, srdce a telo) v spojení s reálnym životom,
 • vytvárať pre žiakov motivujúce a podporujúce prostredie a
 • vzdelávať a vychovávať žiakov tak, aby sa rozhodovali samostatne, jednali slobodne, dokázali  žiť v spoločenstve so sebou a s inými,  boli si vedomí zodpovednosti za svoje činy a boli dobrými ľuďmi ;
 • spolupracovať s rodičmi v prospech dieťaťa vytvárať spoločenstvo vzájomnej pomoci

 

Čo poskytujeme:

   Poskytujeme komplexnú celodennú výchovno-vzdelávacíu činnosť od 600 – 1700 hod:

 • pre deti od 3 do 6 rokov – v materskej škole (MŠ)
 • pre žiakov od 6 do 15 v základnej škole (ZŠ),
 • pre žiakov 1. aj 2. stupňa ráno a popoludní v školskom klube detí (ŠKD)
 • a pre všetkých žiakov voľnočasové aktivity a krúžky v CVČ JMC.

 

   Výchova a vzdelávanie:

 • Umožňujeme formáciu dieťaťa už od materskej školy a plynulý prechod do ZŠ.
 • Posilňujeme rozvoj komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov:
 • posilnením časovej dotácie slovenského  na 1. aj 2. stupni;    
 • rannými komunitami na 1. stupni;
 • Kladieme dôraz na rozvoj matematického a kritického myslenia žiakov:
 • posilnením časovej dotácie matematiky na 1. aj 2. stupni;
 • Poskytujeme rozšírené vyučovanie anglického jazyka:
 • zavedením  vyučovania anglického jazyka  od 1. ročníka;
 • navýšením hodín ANJ v ostatných ročníkoch;
 • delením na menšie skupiny;
 • Rozvíjame talenty intelektovo a umeleckynadaných žiakov.
 • Vzdelávame žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
 • v škole pôsobí výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a asistenti učiteľa;
 • realizujeme program integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • Využívame informačno-komunikačné technológie vo všetkých predmetoch (počítače, interaktívne tabule, tablety, projektory, výučbové programy).
 • v rámci jednotlivých ročníkov realizujeme aktivity:
 • v 2. ročníku školu v prírode
 • v 3. ročníku príprava na 1. sväté prijímanie
 • v 4. a 6. ročníku plavecký výcvik
 • v 7. ročníku lyžiarsky výcvik
 • v 9. ročníku duchovné cvičenia.
 • Pravidelne sa zúčastňujeme externého testovania žiakovKOMPARO vo 4. , 8. a 9. roč. s výbornými výsledkami.
 • Systematicky pripravujeme žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9 a pravidelne dosahujeme nadpriemerné výsledky.
 • Pravidelne sa zapájame do predmetových, umeleckých a športových súťaží a olympiád, kde spravidla dosahuje vynikajúce výsledky.
 • Spolupracujeme s rôznymi odborníkmi a organizáciamiv oblasti environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, výchovy k zdravému životnému štýlu, ochrany života a zdravia a pod.
 • V škole pracuje 6 oddelení školského klubu detí pre žiakov 1. aj 2. stupňa, kde môžu žiaci tvorivo a zmysluplne tráviť čas pred aj po vyučovaní.
 • Škola má vlastné Centrum voľného času– JM Centrum (CVČ JMC), ktoré zabezpečuje pestrý voľno-časový program pre žiakov vo vzdelávacích, športových a umeleckých krúžkoch.
 • V škole pracuje aktívne spoločenstvo rodičov, ktoré má výrazný podiel na progrese školy.

 

Duchovná oblasť

 • Integrálnou súčasťou vyučovania vo všetkých ročníkoch je rímskokatolícke náboženstvo v rozsahu dvoch hodín týždenne.
 • Riadnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú i náboženské a formačné aktivity (modlitba, sv. omša, adorácia, duchovná obnova) a sociálne projekty zamerané na pomoc iným, ktoré sa konajú v čase vyučovania i mimo neho.
 • Máme školskú kaplnku zasvätenú bl. sestre Zdenke.
 • Výraznú účasť na formovaní kresťanského svetonázoru žiaka majú učitelia, ktorí svojím konaním a príkladom života azda najviac prispievajú k osobitému charakteru katolíckej školy.

 

Pravidelné sväté omše sa konajú:

 • každú stredu o 7.15 hod (pred vyučovaním) – v šk. Kaplnke bl. Sr. Zdenky
 • v 1. piatok, prikázaný sviatok a počas pôstu o 8.00 hod (počas vyučovania) – v Kostole SedembolestnejPanny Márie na Severe (následne sú skrátené hodiny)

 

Materiálne podmienky:

 • komplexný upravený školský areál
 • Kaplnka zasvätená bl. sestre Zdenke
 • vybavená počítačová učebňa
 • triedy vybavené IKT technikou
 • jazyková a tabletová učebňa
 • moderné multifunkčné ihrisko
 • zelený školský dvor
 • zrekonštruovaná telocvičňa
 • školská jedáleň s možnosťou stravovania, školské desiaty

 

   Podmienky prijatia

Prijímame žiakov z katolíckych rodín, ale aj z rodín iného (štátom uznaného) vyznania alebo bez vyznania, ak žiaci a ich   zákonní zástupcovia súhlasia s podmienkami vzdelávania a  so zameraním školy.

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria