Navigácia

Navigácia

  Charakteristika školy História školy Osobnosti Vedenie školy Duchovná správa Nepedagogickí zamestnanci Zvonenie Rada školy Viete - neviete...?

  O škole

  Charakteristika školy

  ZAMERANIE   ŠKOLY

   

  Zriaďovateľom školy je  Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza. Sme jediná katolícka škola v Turci

  Škola bola zriadená v roku 1991 a nesie meno významného rímskokatolíckeho kňaza  a národného dejateľa Antona Bernoláka.

  Sme plnoorganizovaná deväťročná základná škola, ktorá vo vzdelávaní a výchove dodržiava štátom predpísané  učebné plány a sleduje tie isté vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy.

  Výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu

        „Výchova je príklad a láska, nič viac.“                                                                                                                                            F. Fröbel

  Škola však vo výchove a vzdelávaní uplatňuje špecifiká, ktoré ju odlišujú od každej inej školy.

   

  Našou špecifickou úlohou  je:

  • nielen vzdelávať, ale aj vychovávať svojich žiakov k dobru a pravým životným hodnotám vychádzajúcim z evanjelia,
  • rozvíjať celú osobnosť dieťaťa (rozum, dušu, srdce a telo) v spojení s reálnym životom,
  • vytvárať pre žiakov motivujúce a podporujúce prostredie a
  • vzdelávať a vychovávať žiakov tak, aby sa rozhodovali samostatne, jednali slobodne, dokázali  žiť v spoločenstve so sebou a s inými,  boli si vedomí zodpovednosti za svoje činy a boli dobrými ľuďmi ;
  • spolupracovať s rodičmi v prospech dieťaťa vytvárať spoločenstvo vzájomnej pomoci

   

  Čo poskytujeme:

     Poskytujeme komplexnú celodennú výchovno-vzdelávacíu činnosť od 600 – 1700 hod:

  • pre deti od 3 do 6 rokov – v materskej škole (MŠ)
  • pre žiakov od 6 do 15 v základnej škole (ZŠ),
  • pre žiakov 1. aj 2. stupňa ráno a popoludní v školskom klube detí (ŠKD)
  • a pre všetkých žiakov voľnočasové aktivity a krúžky v CVČ JMC.

   

     Výchova a vzdelávanie:

  • Umožňujeme formáciu dieťaťa už od materskej školy a plynulý prechod do ZŠ.
  • Posilňujeme rozvoj komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov:
  • posilnením časovej dotácie slovenského  na 1. aj 2. stupni;    
  • rannými komunitami na 1. stupni;
  • Kladieme dôraz na rozvoj matematického a kritického myslenia žiakov:
  • posilnením časovej dotácie matematiky na 1. aj 2. stupni;
  • Poskytujeme rozšírené vyučovanie anglického jazyka:
  • zavedením  vyučovania anglického jazyka  od 1. ročníka;
  • navýšením hodín ANJ v ostatných ročníkoch;
  • delením na menšie skupiny;
  • Rozvíjame talenty intelektovo a umeleckynadaných žiakov.
  • Vzdelávame žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
  • v škole pôsobí výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a asistenti učiteľa;
  • realizujeme program integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
  • Využívame informačno-komunikačné technológie vo všetkých predmetoch (počítače, interaktívne tabule, tablety, projektory, výučbové programy).
  • v rámci jednotlivých ročníkov realizujeme aktivity:
  • v 2. ročníku školu v prírode
  • v 3. ročníku príprava na 1. sväté prijímanie
  • v 4. a 6. ročníku plavecký výcvik
  • v 7. ročníku lyžiarsky výcvik
  • v 9. ročníku duchovné cvičenia.
  • Pravidelne sa zúčastňujeme externého testovania žiakovKOMPARO vo 4. , 8. a 9. roč. s výbornými výsledkami.
  • Systematicky pripravujeme žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9 a pravidelne dosahujeme nadpriemerné výsledky.
  • Pravidelne sa zapájame do predmetových, umeleckých a športových súťaží a olympiád, kde spravidla dosahuje vynikajúce výsledky.
  • Spolupracujeme s rôznymi odborníkmi a organizáciamiv oblasti environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, výchovy k zdravému životnému štýlu, ochrany života a zdravia a pod.
  • V škole pracuje 6 oddelení školského klubu detí pre žiakov 1. aj 2. stupňa, kde môžu žiaci tvorivo a zmysluplne tráviť čas pred aj po vyučovaní.
  • Škola má vlastné Centrum voľného času– JM Centrum (CVČ JMC), ktoré zabezpečuje pestrý voľno-časový program pre žiakov vo vzdelávacích, športových a umeleckých krúžkoch.
  • V škole pracuje aktívne spoločenstvo rodičov, ktoré má výrazný podiel na progrese školy.

   

  Duchovná oblasť

  • Integrálnou súčasťou vyučovania vo všetkých ročníkoch je rímskokatolícke náboženstvo v rozsahu dvoch hodín týždenne.
  • Riadnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú i náboženské a formačné aktivity (modlitba, sv. omša, adorácia, duchovná obnova) a sociálne projekty zamerané na pomoc iným, ktoré sa konajú v čase vyučovania i mimo neho.
  • Máme školskú kaplnku zasvätenú bl. sestre Zdenke.
  • Výraznú účasť na formovaní kresťanského svetonázoru žiaka majú učitelia, ktorí svojím konaním a príkladom života azda najviac prispievajú k osobitému charakteru katolíckej školy.

   

  Pravidelné sväté omše sa konajú:

  • každú stredu o 7.15 hod (pred vyučovaním) – v šk. Kaplnke bl. Sr. Zdenky
  • v 1. piatok, prikázaný sviatok a počas pôstu o 8.00 hod (počas vyučovania) – v Kostole SedembolestnejPanny Márie na Severe (následne sú skrátené hodiny)

   

  Materiálne podmienky:

  • komplexný upravený školský areál
  • Kaplnka zasvätená bl. sestre Zdenke
  • vybavená počítačová učebňa
  • triedy vybavené IKT technikou
  • jazyková a tabletová učebňa
  • moderné multifunkčné ihrisko
  • zelený školský dvor
  • zrekonštruovaná telocvičňa
  • školská jedáleň s možnosťou stravovania, školské desiaty

   

     Podmienky prijatia

  Prijímame žiakov z katolíckych rodín, ale aj z rodín iného (štátom uznaného) vyznania alebo bez vyznania, ak žiaci a ich   zákonní zástupcovia súhlasia s podmienkami vzdelávania a  so zameraním školy.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria