Navigácia

Navigácia

  Š T A T Ú TŠkolského parlamentu KZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin Sľub poslanca školského parlamentu: 1. Zasadnutie - ustanovujúca schôdza 2. Zasadnutie 3. Zasadnutie

  Školský parlament

   

  Š T A T Ú T

  Školského parlamentu KZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

   

   

  článok 1

  Základné ustanovenia

   

  1.      Školský parlament je zložený zo zástupcov žiakov tried základnej školy.

   

  2.      Do Školského parlamentu deleguje trieda svojho zástupcu (poslanec a náhradník poslanca) zvolených triednym kolektívom 5. – 9. ročníkov.

   

  článok 2

  Poslanie a ciele

   

  Školský parlament má nasledovné ciele:

  • spoluúčasť na vypracovaní práv a povinností žiakov
  • realizovanie návrhov žiakov
  • zvyšovať záujem o aktivity a činnosť v škole, pomoc pri organizovaní rôznych školských i mimoškolských podujatí
  • riešenie problémov žiakov
  • vytvárať nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy
  • riadiť sa Deklaráciou práv dieťaťa, z ktorej vyplývajú práva dieťaťa

   

  článok  3

  Organizácia  činnosti  parlamentu

   

  1. Triedne kolektívy svojich zástupcov (poslancov a ich náhradníkov) delegujú na jeden školský rok.
  2. Činnosť školského parlamentu riadi jeho predseda a podpredseda príp. koordinátor, ktorým je pedagogický zamestnanec
  3. Predseda a podpredseda  tvoria  najmenej dvojčlenné Predsedníctvo.
  4. Funkčné obdobie všetkých volených je jednoročné.
  5. V prípade rovnosti hlasov na zhromaždení parlamentu má predseda parlamentu právo dvoch hlasov.
  6. Parlament zasadá spravidla jeden krát za mesiac v priestoroch KZŠ a MŠ A. Bernoláka, Martin
  7. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda (v spolupráci s podpredsedom), ktorý zároveň vedie aj rokovania školského parlamentu.
  8. Činnosť parlamentu prebieha na základe schváleného plánu na školský rok.

   

  článok 4

  Rokovanie parlamentu

   

  1. Program rokovania parlamentu pripravuje jeho Predsedníctvo a koordinátor, ktorý ho zverejňuje najmenej tri dni pred zasadnutím parlamentu.
  2. Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite.
  3. Každé rokovanie parlamentu je doložené uznesením a prezenčnou listinou.
  4. Pri prijímaní rozhodnutí je treba účasť nadpolovičnej väčšiny členov školského parlamentu.
  5. Uznesenia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina účastníkov.

   

   

  článok 5

  Práva a povinnosti člena  parlamentu

   

  Práva:

  1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti parlamentu.
  2. Slobodne vyjadriť svoj názor.
  3. Požiadať o mimoriadne zvolanie parlamentu v prípade nutnosti riešenia problému.
  4. Zúčastňovať sa na podujatiach parlamentu, využívať výhody poskytované parlamentom.
  5. Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

   

  Povinnosti:

  1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu.
  2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
  3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných parlamentom.
  4. Dbať na kultúru prejavu a reči.

   

  článok 6

  Záverečné ustanovenia

   

  Tento štatút bol schválený  na zasadnutí Školského parlamentu dňa 6. septembra 2022

  a od tohto dňa nadobúda platnosť.

   

   

   

   

   

  V Martine dňa 6. septembra 2022                                  Mgr. Anna Rypáková

  (koordinátor školského  parlamentu)

                                                                                                                        

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria