Navigácia

Navigácia

  INFO

  OZNAM O ÚPRAVE STRAVNÉHO

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že od  1.1.2023 sa zvyšujú  poplatky na stravovanie dieťaťa a žiaka v našej školskej jedálni  nasledovne:

  • Dieťa v MŠ s celodennom stravou (D+Ob+Ol)    2,75 €
  • Dieťa v MŠ s poldennou stravou (D+Ob)             2,20 €
  • Žiak 1. stupňa ZŠ                                                        2,20 €
  • Žiak 2. stupňa ZŠ                                                        2,40 €

  K tejto úprave sme museli pristúpiť z viacerých dôvodov: od 1. januára 2023 sa zvyšujú finančné pásma na nákup potravín do školských jedální.  Ďalším dôvodom je, že  v roku 2022 sa veľmi zvýšili ceny potravín a energií,  a preto dochádza aj k zvýšeniu režijných nákladov na prípravu jedla.

  Verím, že chápete nevyhnutnosť tejto úpravy. Ďakujem.

  V Martine 2.1. 2023                                                       Ing. Ján Chabada, riaditeľ školy

   

   

   

  Vážení rodičia, všetkých srdečne pozdravujeme a prajeme veľa zdravia, síl a Božích milostí do nového školského roka 2022/2023.

  Na začiatku upozorňujeme rodičov, že prevádzka školskej jedálne (ŠJ) začína až od 12.9.2022 (začíname variť) z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školskej kuchyne.

  Rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ musia nanovo vypísať zápisný lístok a prihlásiť svoje dieťa na stravovanie.

  Žiak sa stravuje v školskej jedálni na základe Zápisného lístka  (ZÁPISNÝ LÍSTOK 22-23)

  Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: internetbanking na číslo účtu: IBAN: SK43 0900 0000 0051 7638 5023 s uvedením: meno stravníka, priezvisko a trieda (netreba VS).

   

  Zákonný zástupca  žiaka uhrádza príspevok na stravovanie za mesiac september 2021 do 7.9.2022. V ďalších mesiacoch príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

   

  Od 12.9.2022 bude prebiehať evidencia vydania stravy na základe čipu. Rovnako ako minulý školský rok každé nové dieťa MŠ a žiak ZŠ dostane zadarmo čip, ktorým si odoberie stravu (v prípade straty čipu dostane žiak nový už za poplatok).

   

  Na čipe musí byť minimálna hodnota 3,00 € po celý školský rok, aby bol žiakovi  vydaný obed. To znamená, že žiak musí mať v daný mesiac 3,00 € kredit + uhradený poplatok za stravu.  Je na každom zákonom zástupcovi, aby skontroloval výšku kreditu svojho dieťaťa.

   

  Dieťa/žiak je prihlásený školskou jedálňou na stravu na celý školský rok.  

   

  Odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.  Pri neodhlásení stravy  v prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 11.30 hod do 14.00 hod, pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   

  Cena stravného:

   

  Materská škola

  2,19 €

  Základná škola 1. stupeň

  1,71 €

  Základná škola 2. stupeň

  1,80 €

   

   

  Úhrada stravy na september 2022:

   

  • Materská škola:    3,00 € minimálna výška kreditu + 41,61€ = 44,61 € (19 dní)
  • 1. stupeň ZŠ:        3,00 € minimálna výška kreditu + 23,94€ = 26,94 € (14 dní)
  • 2. stupeň ZŠ:        3,00 € minimálna výška kreditu + 25,20€ = 28,20 € (14 dní)

   

  Ďalšie informácie buderme priebežne dopĺňať. Ďakujeme za pochopenie.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria