Navigácia

Navigácia

  INFO

  OZNAM ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - školský rok 2021/2022

  Vážení rodičia, všetkých srdečne pozdravujeme a prajeme veľa zdravia, síl a Božích milostí do nového školského roka 2021/2022.

  Hneď na jej začiatku upozorňujeme rodičov na zmenu prevádzkovateľa školskej jedálne (ŠJ). Od 1.9.2021 sa stáva ŠJ súčasťou školy. To znamená, že zamestnanci ŠJ budú zamestnancami KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin.

  Rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ musia od 1.9.2021 nanovo vypísať zápisný lístok a prihlásiť svoje dieťa na stravovanie.

  Žiak sa stravuje v školskej jedálni na základe Zápisného lístka (Zápisný lístok)

  Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: internetbanking na číslo účtu: IBAN: SK43 0900 0000 0051 7638 5023 s uvedením: meno stravníka, priezvisko a trieda (netreba VS).

   

  Zákonný zástupca  žiaka uhrádza príspevok na stravovanie za mesiac september 2021 do 31. 8.2021. V ďalších mesiacoch príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

   

  Od 2.9.2021 bude prebiehať evidencia vydania stravy na základe čipu. Každé dieťa MŠ a žiak ZŠ dostane zadarmo čip, ktorým si odoberie stravu (v prípade straty čipu dostane žiak nový už za poplatok).

   

  Na čipe musí byť minimálna hodnota 3,00 € po celý školský rok, aby bol žiakovi  vydaný obed. To znamená, že žiak musí mať v daný mesiac 3,00 € kredit + uhradený poplatok za stravu.  Je na každom zákonom zástupcovi, aby skontroloval výšku kreditu svojho dieťaťa.

   

  Dieťa/žiak je prihlásený školskou jedálňou na stravu na celý školský rok.  

   

  Odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.  Pri neodhlásení stravy  v prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 11.00 do 11.30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   

  Podmienky organizácie režimu v ŠJ a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

   

   

  Desiata

  Obed

  Olovrant

  Réžia

  Spolu

   

  € 

  € 

  € 

  € 

  € /deň

  Materská škola

  0,36

  0,85

  0,24

  0,65

  2,10

  Základná škola 1. stupeň

  0

  1,15

  0

  0,50

  1,65

  Základná škola 2. stupeň

  0

  1,23

  0

  0,52

  1,75

   

  • Materská škola:    3,00 € minimálna výška kreditu + 42,00€ = 45,00 €
  • 1. stupeň ZŠ:          3,00 € minimálna výška kreditu + 33,00€ = 36,00 €
  • 2. stupeň ZŠ:          3,00 € minimálna výška kreditu + 35,00€ = 38,00 €

   

  Ďalšie informácie buderme priebežne dopĺňať. Ďakujeme za pochopenie.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk  Fotogaléria