Navigácia

Navigácia

  NP - POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV (NP PoP I)

  O projekte

                           

                          

  Projekt vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR ako sprostredkovateľský orgán. Prijímateľom a súčasne koordinátorom projektu je Metodicko- pedagogické centrum (MPC) v Prešove. Projekt je realizovaný  vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  Cieľom projektu je podporovať inkluzívne vzdelávanie na školách. Umožňuje  vytvorenie nových pracovných miest  pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a vytvorenie  resp. doplnenie inkluzívnych tímov na školách.

  Projekt skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických a  odborných zamestnancov školy a zabezpečuje rovnaký prístup ku kvalitnému  vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov  a kompetencií žiakov.

                        

  PREČO SA NAŠA ŠKOLA ZAPOJILA DO PROJEKTU???

  Zámerom zapojenia sa našej školy do projektu bolo efektívnejšie realizovanie inklúzie, ktorú naša škola realizuje  „oficiálne“ od  školského roku 2009/2010, kedy boli na škole integrovaní prví žiaci. Ešte pred rokom 2009, kedy termín „integrácia“ vstúpil do školskej legislatívy, naša škola zareagovala na potreby praxe a začala s implementovaním princípov inklúzie v rámci vlastných, aj keď v tom čase, priekopníckych podmienok. Vytvorila miesto špeciálneho pedagóga, neskôr školského logopéda, psychológa a niekoľko miest pre asistentov učiteľa. Počet týchto zamestnancov však nepokrýval reálne potreby zdravotne znevýhodnených žiakov a ich narastajúci počet.

  Napriek tomu, že na našej škole v súčasnosti pracuje  niekoľko odborných zamestnancov, vnímali sme ako nevyhnutné, aby boli vytvorené ďalšie pracovné mesta pre asistentov učiteľa a tiež, aby bolo na škole vytvorené miesto sociálneho pedagóga, nakoľko podobne ako iné školy v posledných rokoch aj my zaznamenávame intenzívny nárast žiakov s rôznymi poruchami. Nejedná sa pritom len o žiakov s „ ľahšími“ formami porúch ako sú napr. poruchy učenia (tzv. dys-) alebo poruchy pozornosti. Evidujeme narastajúci počet žiakov s „novými“ neurologickými a psychiatrickými poruchami ako sú napr. poruchy autistického spektra, poruchy správania a emócií, nadaní žiaci a iné. Požiadavky, ktoré sú na pedagogických a odborných zamestnancov týchto žiakov kladené, narastajú.  

  Vďaka projektu budú od 09/2020 do 08/2022 na našej škole  vytvorené nové  tri pracovné miesta pre ASISTENTOV UČITEĽA a jedno pracovné miesto pre SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA.

  ÚLOHOU ASISTENTOV UČITEĽA bude uľahčovať adaptáciu žiakov, pomáhať pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo  zdravotného znevýhodnenia, spoluorganizovanie činnosti žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, resp. odporúčaní člena inkluzívneho tímu, vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok, pomoc pri príprave učebných   pomôcok, sprevádzanie žiakov pri aktivitách mimo školy a iné.

  ÚLOHOU SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA bude realizovať činnosti týkajúce sa poradenstva a prevencie sociálno-patologických javov na škole, práca s triednymi kolektívmi na vytvorení lepšej atmosféry a klímy, úzka spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov v triede, spolupráca s miestnymi výchovno- vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi.

                                         

                                         

  Veríme, že vytvorením nových pracovných miest pre asistentov učiteľa a miesta pre sociálneho pedagóga, ktorého doplníme medzi členov už existujúceho inkulzívneho tímu na našej škole, zabezpečíme zdravotne znevýhodneným žiakom ale aj ostaným žiakom, rodičom a pedagógom našej školy kvalitný a efektívny odborný a podporný servis.

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria