Navigácia

Navigácia

  PORADENSTVO

  Školské stredisko poradenských služieb

  KZŠ s MŠ A. Bernoláka

  Školské stredisko poradenských služieb

   

  Svoje služby ponúkame a poskytujeme:

  deťom základnej a materskej školy:

  • starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
  • individuálne a skupinové metódy práce pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
  • vypracovanie Individuálnych výchovno- vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov a vedenie dokumentácie
  • cielený rozvoj oslabených kognitívnych oblastí u rizikových detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • prítomnosť asistentov učiteľa v rámci  vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít
  • vytváranie a nákup kompenzačných pomôcok
  • úzka spolupráca s pedagógmi školy
  • spolupráca s poradenskými zariadeniami a inými odborníkmi
  • depistáž žiakov 1. ročníkov (zachytávanie detí s rizikom rozvoja vývinových porúch učenia a pozornosti)

  rodičom:

  • konzultácie pri výchovných, vzdelávacích, komunikačných, sociálnych a emočných problémoch detí a nasmerovanie na ďalšiu odbornú pomoc
  • zapožičanie odbornej literatúry

   

  PRACOVNÍCI STREDISKA:

  PhDr. Viera Krištofíková  - špeciálna pedagogička, koordinátorka Školského strediska poradenských služieb

  sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom, spolupracuje s asistentmi učiteľa a poradenskými zariadeniami

   

  Mgr. Barbora Švecová - špeciálna pedagogička + koordinátorka prevencie a sociálno-patologických javov

  sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom, spolupracuje s asistentmi učiteľa a poradenskými zariadeniami

   

  Mgr. Melánia Fandáková – sociálny pedagóg

  • sa venuje poradenstvu a prevencii sociálno-patologických javov na škole, pracuje s triednymi kolektívmi na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi

  • budova 1.stupňa – zborovňa na prízemí
  • mail: melaniafandakova@gmail.com
  •  

   Mgr. Viera Puchelová– extérna školská logopedička

   sa venuje deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou resp. špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, vyučuje predmet Individuálna logopedická intervencia (ILI) v prípravnom ročníku, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom

  • budova 2.stupňa – prízemie, pracovňa logopéda pri vrátnici
  • konzultácie po dohovore
  • mail: vierka.matis@gmail.com
  • t.č: 0915 805 683
  •  

   Mgr. Slavomíra Orgovánová– externá školská psychologička

   sa venuje deťom s výchovnými, sociálnymi a emočnými problémami, poskytuje poradenstvo rodičom  a učiteľom

  • budova 1.stupňa – pracovňa špeciálneho pedagóga II.posch.
  • konzultácie po dohovore
  • mail: matisova@zshurbanova.sk
  • t.č.: 0911 204730
  •  

   Prosíme Vás, aby ste si termín konzultácie s konkrétnou odbornou pracovníčkou dohodli vopred mailom  prípadne telefonicky na tel.:

   0948 496 120 (aj SMS)

    

   ASISTENTI UČITEĽA :

    

   Mgr. Zora Tóthová- Petrovičová, Mgr. Barbora Kišová, Mgr. Matúš Grigliak, Ing. Mgr. Andrea Vojteková, Mgr. Katarína Medlová, Ing. Mgr. Renáta Petrášová, Mgr. Klaudia Kosorínová, Andrea Križanová, Mgr. Mária Halahijová, Mgr. Dagmar Kapustová, Bc. Jana Jirku, Mgr. Andrea Kozmanová, Katarína Rybárová

   sa venujú deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebám individuálne v triede počas hodiny alebo mimo triedu (dieťa je vyňaté z kolektívu), pomoc pri písaní veľkých písomných prác mimo kolektívu, sprevádzanie žiakov pri aktivitách mimo školy (výlety, exkurzie, omše), dozory počas prestávok

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk  Fotogaléria