Navigácia

Navigácia

  PORADENSTVO

  Školské stredisko poradenských služieb

  KZŠ s MŠ A. Bernoláka

  Školské stredisko podpory a prevencie

   

  Ponúkame a poskytujeme:

   

  • starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
  • individuálne a skupinové metódy práce pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
  • vypracovanie Individuálnych vzdelávacích programov pre začlenených žiakov a vedenie dokumentácie
  • cielený rozvoj oslabených kognitívnych oblastí u rizikových detí a detí v predĺženom predprimárnom vzdelávaní
  • zachytávanie detí s rizikom rozvoja vývinových porúch učenia a pozornosti
  • prítomnosť asistentov učiteľa v rámci  vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít
  • vytváranie a nákup kompenzačných pomôcok
  • spolupráca s poradenskými zariadeniami, MP v Martine a PZ v Martine, ÚPSVaR a inými odborníkmi
  • primárna a sekundárna prevencia sociálno-patologických javov na škole, príprava a realizácia preventívnych aktivít
  • poradenstvo pri výbere strednej školy
  • konzultácie pre rodičov pri výchovných, vzdelávacích, komunikačných, sociálnych a emočných problémoch detí a nasmerovanie na ďalšiu odbornú pomoc
  • zapožičanie odbornej literatúry

   

  KONTAKT: 0948 496120 (aj SMS)

  Osobné konzultácie je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.

   

   

  PRACOVNÍCI STREDISKA:

  Mgr. Barbora Švecová - špeciálna pedagogička, koordinátorka Školského strediska podpory a prevencie

  sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom, koordinuje asistentov učiteľa a spolupracuje s poradenskými zariadeniami (konzultácie po dohovore)

  -budova 1.stupňa – pracovňa špeciálneho pedagóga II.posch.

  barbora.svecova@gmail.com, t.č.: 0948 496120 (najlepšie sms)

   

  Mgr. Viera Puchelová–školská logopedička

  sa venuje deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou resp. špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami v rámci MŠ (predprimárne vzdelávanie) a ZŠ (prioritne žiaci v integrácii), poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom (konzultácie po dohovore)

  -budova 2.stupňa – prízemie, pracovňa logopéda pri vrátnici

  vierka.matis@gmail.com, t.č.: 0948 496120 (najlepšie sms)

   

  Mgr. Melánia Fandáková – sociálny pedagóg

  sa venuje poradenstvu a prevencii sociálno-patologických javov na škole, pracuje s triednymi kolektívmi na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi

  -budova 1.stupňa – zborovňa na prízemí

  mail: melaniafandakova@gmail.com

   

  Mgr. Slavomíra Orgovánová– externá školská psychologička

  sa venuje deťom s výchovnými, sociálnymi a emočnými problémami, poskytuje poradenstvo rodičom  a učiteľom

  -budova 1.stupňa – pracovňa špeciálneho pedagóga II.posch.

  konzultácie po dohovore

  mail: matisova@zshurbanova.sk, t.č.: 0905 851963

   

  Mgr. Soňa Sýkorová – výchovná a kariérová poradkyňa

  plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce, poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom v otázkach štúdia na stredných školách, spolupracuje s CPPPaP v Martine.

  -zborovňa 2. stupňa (tr. vyuč. 9.B)

   

  Mgr. Anna Hunčíková – koordinátorka prevencie

  koordinuje primárnu a sekundárnu prevenciu sociálno-patologických javov v škole (predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového správania u žiakov, propagácia zdravého životného štýlu…). Spolupracuje so soc.pedagógom, vých. poradcom a  celým pedagogickým kolektívom, MP a PZ v Martine. Plánuje a koordinuje preventívne aktivity v škole.

  -zborovňa 2. stupňa (tr. vyuč. 7.A)

   

  ASISTENTI UČITEĽA :

  Mgr. Zora Tóthová- Petrovičová, Mgr. Barbora Kišová, Mgr. Matúš Grigliak, Ing. Mgr. Andrea Vojteková, Ing. Mgr. Renáta Petrášová, Mgr. Klaudia Kosorínová, Andrea Križanová, Mgr. Dagmar Kapustová, Bc. Jana Jirku, Mgr. Ivana Gonšorová, Bc. Anna Dubrov sa venujú deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebám individuálne v triede počas hodiny alebo mimo triedu (dieťa je vyňaté z kolektívu), pomoc pri písaní veľkých písomných prác mimo kolektívu, sprevádzanie žiakov pri aktivitách mimo školy (výlety, exkurzie, omše), dozory počas prestávok

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria