Navigácia

PORADENSTVO

Školské stredisko poradenských služieb

Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka

Školské stredisko poradenských služieb

 

 

Svoje služby ponúkame a poskytujeme:

 

deťom základnej a materskej školy:

 • starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • individuálne a skupinové metódy práce pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (individuálne/skupinové sedenia/práca s celou triedou)
 • vypracovanie Individuálnych výchovno- vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov a vedenie dokumentácie
 • cielený rozvoj oslabených kognitívnych oblastí u rizikových detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • prítomnosť asistentov učiteľa v rámci  vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít
 • vytváranie a nákup kompenzačných pomôcok
 • úzka spolupráca s pedagógmi školy
 • spolupráca s poradenskými zariadeniami a inými odborníkmi
 • depistáž žiakov 1. ročníkov (zachytávanie detí s rizikom rozvoja vývinových porúch učenia a pozornosti)

 

rodičom:

 • konzultácie pri výchovných, vzdelávacích, komunikačných, sociálnych a emočných problémoch detí a nasmerovanie na ďalšiu odbornú pomoc
 • zapožičanie odbornej literatúry

 

PRACOVNÍCI STREDISKA:

 

PhDr. Viera Krištofíková  - špeciálna pedagogička, koordinátorka Školského strediska poradenských služieb

sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom, spolupracuje s asistentmi učiteľa a poradenskými zariadeniami

-          budova 2. stupňa   - pracovňa špeciálneho pedagóga I.posch.

-          mail: vkristofikova@gmail.com

 

 

 

Mgr. Barbora Švecová - špeciálna pedagogička + koordinátorka prevencie a sociálno-patologických javov

sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom, spolupracuje s asistentmi učiteľa a poradenskými zariadeniami

 

Mgr. Klaudia Zacharová – školská logopedička

sa venuje deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou resp. špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, vyučuje predmet Individuálna logopedická intervencia (ILI) v prípravnom ročníku, poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom

 • budova 2.stupňa – prízemie, pracovňa logopéda pri vrátnici
 • konzultačný deň: štvrtok 14.00-16.00
 • mail: zacharowa.claudia@gmail.com

 

Mgr. Slavomíra Orgovánová– externá školská psychologička

sa venuje deťom s výchovnými, sociálnymi a emočnými problémami, poskytuje poradenstvo rodičom  a učiteľom

 • budova 1.stupňa – pracovňa špeciálneho pedagóga II.posch.
 • konzultačný deň: štvrtok 14.00-18.00 po dohovore
 • mail: matisova@zshurbanova.sk, t.č.: 0911 204730

 

Prosíme Vás, aby ste si termín konzultácie s konkrétnou odbornou pracovníčkou dohodli vopred mailom  prípadne telefonicky na tel.:

0948 496 120 (aj SMS)

 

 

ASISTENTI UČITEĽA :

 

Mgr. Zora Tóthová- Petrovičová, Mgr. Barbora Kišová, Mgr. Matúš Grigliak, Mgr. Dagmar Kapustová, Bc. Romana Mária Jurková, Mgr. Janka Buchláková, Bc. Jana Jirku, Mgr. A.Kozmanová

sa venujú deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebám individuálne v triede počas hodiny alebo mimo triedu (dieťa je vyňaté z kolektívu), pomoc pri písaní veľkých písomných prác mimo kolektívu, sprevádzanie žiakov pri aktivitách mimo školy (výlety, exkurzie, omše), dozory počas prestávok

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria