Navigácia

O nás                                                         Oznamy Zápis Žiadosť Dokumenty Poplatky Udialo sa Zasmejte sa s nami

O nás

,,Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované." (Don Bosco)

 

 

História materskej školy

     2. september 2004 bol dňom, kedy sa začala písať história prvej katolíckej materskej školy v Banskobystrickej diecéze. Materská škola otvorila svoje brány 52 deťom, ktoré sa tešili z dvoch krásnych tried plných nových hračiek. Do práce sa s veľkou radosťou  pustili 4 pani učiteľky a jedna pani upratovačka. Všetci sa tešili aj s nového školského pána kaplána Miroslava Sliačana, z ktorého mali najväčšiu radosť samotné deti. Už v ďalšom školskom roku 2005/2006 sa pre veľký záujem rodičov rozrástla naša škôlkárska rodina o ďalšiu triedu a dve nové pani učiteľky. Do materskej školy vtedy nastúpilo už 70 detí. Pribudlo viac práce a bolo nevyhnutné prijať ďalšiu pani upratovačku, ktorá k nám prišla prišla v šk. roku 2007/2008. Materská škola mala už 3 triedy, 6 učiteliek a dve upratovačky. Po zriadení novej Žilinskej diecézy prešla naša škola do tejto diecézy a náš školský pán kaplán  zostal v Banskobystrickej diecéze, čo nám bolo veľmi ľúto. Ako roky pribúdali, zvyšoval sa aj počet detí a neustály záujem o prijatie detí do našej materskej školy. V šk.roku 2010/2011 sme zriadili štvrtú triedu s poldennou prevádzkou pre deti s odloženou školskou dochádzkou a pre predškolákov. V tomto roku k nám prišiel aj pán kaplán Pavol Pečko, vďaka ktorému máme aj svojho patróna,sv.Martina. V materskej škole pracovalo už 7 učiteliek a počet detí stúpol na 80. Pre zlepšenie podmienok pre deti a i pre zamestnancov sa nám podarilo v šk. roku 2017/2018 vybudovať ďalšie nové sociálne zariadenie, zborovňu pre pani učiteľky, ktorých je už 8 a sklad na učebné pomôcky a materiál. 

Vízia materskej školy

2015-2019

    Náčrt vízie našej materskej školy vychádza z komplexnej diagnostiky súladu medzi osobnými hodnotami členov pedagogického zboru a hodnotami nimi očakávanej školy. Spoločne sme navrhli a akceptujeme víziu vychádzajúcu  zo spoločných hodnôt.

Vízia

Vytvoriť prostredie, kde sa bude každé dieťa všetstranne rozvíjať a realizovať vlastné potreby a záujmy.

Učitelia budú odovzdávať základné ľudské a kresťanské hodnoty potrebné pre život v spoločnosti.

Spoločne s rodičmi vytvárať podmienky pre rozvoj šťastného detstva.

Kvaline pripraviť deti do ZŠ.

Každý pedagóg ,ako svedok viery, sa stane prínosom pre druhých a pre ďalší rozvoj našej katolíckej materskej školy.

Stratégia

V snahe rozvíjať kresťanskú osobnosť dieťaťa smeruje materská škola k uplatňovaniu kresťanskej filozofie a morálky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku.

Zameranie

Deti vychovávame a vzdelávame tak, aby žili a riadili sa vo svojom živote princípmi Božej lásky, nadobudli a rozvíjali morálne hodnoty, ktoré sú zamerané na lásku k Bohu, k blížnemu i k sebe samému.

Naše hodnoty: láska k Bohu, k ľuďom, úprimnosť, dôvera

Školský rok 2019/2020

Materská škola sa otvorila 92 deťom

PREVÁDZKA:      od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Uzamknutie MŠ :  od 8.00 hod. do 12.00 hod.

                             od 12.15 hod. do 14.00 hod.

Trieda A  3- 4 ročné deti

Trieda B -  4- 5 ročné deti

Trieda C -  4- 6 ročné deti

Trieda D -  5- 6 ročné deti

Zanestnanci

8 pedagogických zamestnancov ( z toho 5 pedag. zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie) a 2 prevádzkoví zamestnanci

Výchova a vzdelávanie detí v našej materskej škole:

1. Školský vzdelávací program - v súlade so Štatnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie

2. Katolícke náboženstvo - 1x týždenne

3. Logopedická starostlivosť

4. Logika a informatika - 1x týždenne pre predškolákov

5. Jazykové okienko - 1x týždenne 

6. Pohybová výchova - 1x týždenne pre predškolákov

7. Anglický jazyk - krúžok 

8. Špeciálno-pedagogické  poradenstvo - pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Činnosti zabezpečujúce životosprávu detí:  

Zabezpečuje Školská jedáleň 

desiata -   o    8.30 hod.

obed -       o 12.30 hod.

olovrant -  o 14.30 hod.

Pitný režim (čistá voda ) je zabezpečený v každej triede.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria