Navigácia

Rodičovské spoločenstvo

ZÁPISNICA Z PLENÁRNEJ SCHÔDZE

RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  S MATERSKOU ŠKOLOU ANTONA BERNOLÁKA

ul. Tomášikova 1, Martin 036 01

 

ZÁPISNICA Z PLENÁRNEJ SCHÔDZE

 

Dátum konania: 10.9.2019

Miesto konania: CVČ - JM Centrum, ul. Tomášikova 1, Martin

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie programu.
 2. Informácie riaditeľa školy.
 3. Schválenie zástupcov rodičov do Rodičovskej rady.
 4. Schválenie výboru rodičovskej rady.
 5. Správa o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2018/2019.
 6. Schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2019/2020
 7. Schválenie rozpočtu Rodičovského spoločenstva na školský rok 2019/2020 a použitia finančných príspevkov získaných z 2% daní.
 8. Informácie zástupcu zriaďovateľa školy- farnosti Sever a zriaďovateľa školskej jedálne.
 9. Schválenie plánu činnosti Rodičovského spoločenstva.
 10. záver

        

 

1. Otvorenie plenárnej schôdze. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice z plenárneho zasadnutia

 

Predsedníčka Výboru Rodičovskej rady p. Lenka  Jurečeková otvorila plenárne zasadnutie a privítala rodičov a pozvaných hostí. Prebehla voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.p. Fandáková (zapisovateľ-ka) a p.Frištyková a p.Jurečeková  (overovateľky) boli schválené jednohlasne.

Po  ďalšom hlasovaní bol jednohlasne prijatý aj program schôdze.

 

2. Informácie riaditeľa školy.

 

Riaditeľ školy p.Ing. Ján Chabada poďakoval rodičom za účasť a informoval ich o financovaní školy,

o výbere poplatku za členstvo v JM centre a o celkovej štátnej dotácii pre cirkevné centrá voľného času. Informoval o ŠKD pre druhý stupeň, ktorý je zriadený v priestoroch JMC.  Ďalej informoval rodičov o obedoch so štátnou dotáciou a potrebe odhlasovania obedov, v prípade že deti nebudú v škole. Oboznámil rodičov s úspechmi a výsledkami h našich žiakov a vyjadril presvedčenie o ďalšej dobrej spolupráci s rodičovským spoločenstvom.

 

 

 3. Schválenie zástupcov rodičov žiakov do Rodičovskej rady v školskom roku 2019/2020

 

Na základe volieb triednych výborov rodičovských združení, plenárna schôdza hlasovaním  schválila zástupcov rodičov do Rodičovskej rady pre školský rok 2019/2020. Zoznam členov je uvedený v prílohe

 

Uznesenie č. PS -1/2019

Do rodičovskej rady boli na triednych rodičovských združeniach zvolený zástupcovie, krorích následne schválilo aj plenárne zhromaždenie. Zoznam členov rodičovskej rady je uvedený v prílohe.

 

4. Schválenie výboru rodičovskej rady.

 

Do výboru rodičovskej rady boli navrhnutí  : p. MUDr. Jurečeková Lenka- predsedníčka,

p.Melánia Fandáková- ekonómka, podpredseda p. Romančík Miroslav.

 Členovia predsedníctva boli jednohlasne schválení.

 

Uznesenie č. PS 2/2019:

 

Plenárna schôdza na svojom zasadnutí schválila Výbor rodičovskej rady v tomto zložení:

Predsedníčka  MUDr. Jurečeková Lenka , podpredseda p.Romančík Miroslav, ekonómka p. Melánia Fandáková

 

 

5. Správa o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2018/2019

 

    

Zdroje financovania : členské príspevky, 2-3% z daní,

 

Prehľady čerpania finančných prostriedkov z bežného účtu Rodičovského spoločenstva a z účtu 2% predniesla p. Frištyková Katarína a súhrnne  sú súčasťou tejto zápisnice.       

         

Stav financií na jednotlivých účtoch  10.9.2019

Pokladňa:        412,20          EUR

bežný účet:    1269,1            EUR

účet 2%  :      7739,98            EUR

 

Na účet 2% bolo z podielu daní z príjmov za rok 2018 pripísaných  6456,0        EUR .

 

Uznesenie č. PS – 3/2019:

Plenárne zasadnutie jednohlasne schválilo Správu o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2018/2019.

 

 

6. Schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2019/2020.

 

Predsedníčka predložila na diskusiu a schválenie navrhovaný  členský príspevok do RS vo výške 17€ za prvé dieťa a 5€ za každé ďalšie dieťa v rodine. Termín úhrady príspevkov bol navrhnutý do 30.11. 2019.Tento príspevok budú uhrádzať aj žiaci prípravného ročníka.

Návrh bol bez pripomienok jednohlasne schválený.

 

 

Uznesenie č. PS – 4/2019:

Plenárne zasadnutie schválilo výšku rodičovského príspevku v školskom roku 2019/2020 vo výške 17 EUR za prvé dieťa a 5 EUR za každé ďalšie dieťa v rodine. Termín úhrady je do 30.11.2019. Tento príspevok budú uhrádzať aj žiaci prípravného ročníka.

 

 

7. Schválenie rozpočtu Rodičovského spoločenstva na školský rok 2019/2020 a použitia finančných príspevkov získaných z 2% daní.

 

Predsedníčka predložila na diskusiu a schválenie návrh finančného rozpočtu RS a návrh účelového čerpania finančných prostriedkov zo získaných 2%  podielovej dane v školskom roku 2019/2020.

V osobitnom hlasovaní boli ostatné návrhy prijaté a jednohlasne schválené uznesením.

 Finančný rozpočet a plán čerpania financií z 2% sú súčasťou tejto zápisnice.

 

Uznesenie č. PS - 5/20179

Plenárne zasadnutie schválilo rozpočet Rodičovského spoločenstva na školský rok 2019/2020 a plán čerpania finančných prostriedkov získaných z 2% podielových daní.

 

 

 

 

8. Schválenie plánu činnosti Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2019/2020.

 

Predsedníčka predložila návrh činností. V tomto školskom roku sa rodičia rozhodli pre organizáciu jesennej/ jarnej brigády podľa počasia a potrieb školy. Tento rok sa vo fašiangovom období bude organizovať rodinný karneval .

Tradičnú Bernolácku olympiádu by sme predbežne chceli organizovať  v júni 2020 a všetci zúčastnení boli vyzvaní k prípadnej spolupráci, čí už nápadmi alebo priamou organizáciou.

Súčasťou stretnutia bola komunikácia o organizovaní spoločných výletov do prírody rodičov rodičovského spoločenstva prípadne aj ich detí. Ďalej rodičia debatovali o možnom  rozšírení vzájomnej komunikácie pomocou niektorej mobilnej aplikácie.

Hlasovaním sa schválil tento plán činnosti:

 

 1. Jesenná  brigáda 16.1 2019
 2. Rodinný karneval-         február.2020
 3. Bernolácka olympiáda – jún 2020
 4. Spoločné túry, futbal oteckov,  púšťanie šarkanov
 5. Stretnutie rodičov , učiteľov a detí 1. ročníka
 6. Organizácia zbierky kolobežiek a bicyklov pre škôlku a družinu- jar 2020
 7. Zbierka spoločenských hier- november 2019
 8. Pomoc pri úprave JM centra

 

 

 1. Rôzne

V závere stretnutia boli členovia oboznámení o možnosti darovania 3% z daní po vykonaní 40 dobrovoľníckych hodín   pre akúkoľvek organizáciu.

Diskutovanou témou bola aj organizácia kurzu korčuľovania, ktorá zatiaľ nebola uzavretá až do  termínu organizovania tohto kurzu.

Rodičia ďalej riešili problém výučby matematiky pomocou Hejneho metódy, čo vyústilo do prísľuby riaditeľa školy o zorganizovaní otvorených hodín, aby si rodičia mohli overiť systém fungovania tejto metódy.

 

Na záver predsedníčka Výboru RR poďakovala všetkým za účasť a ukončila plenárne zasadnutie.

 

 

 

V Martine dňa 10.9.2019

 

 

 

 

Zapisovateľ:        p.Fandáková Melánia       ...............................................

 

Overovatelia:      p.Jurečeková Lenka            ..................................................

                             

                              p. Frištyková Katarína         ................................................

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  S MATERSKOU ŠKOLOU ANTONA BERNOLÁKA

       ul. Tomášikova 1, Martin 036 01                                                                                   IČO: 37814281

 

 

UZNESENIA

ZO ZÁPISNICE Z PLENÁRNEJ SCHÔDZE

 

Dátum konania: 10.9.2019

Miesto konania: CVČ - JM Centrum, ul. Tomášikova 1, Martin

 

Uznesenie č. PS -1/2019

Do rodičovskej rady boli na triednych rodičovských združeniach zvolený zástupcovie, krorích následne schválilo aj plenárne zhromaždenie. Zoznam členov rodičovskej rady je uvedený v prílohe.

 

 

Uznesenie č. PS 2/2019:

Plenárna schôdza na svojom zasadnutí schválila Výbor rodičovskej rady v tomto zložení:

Predsedníčka MUDr. Jurečeková Lenka, podpredseda p. Romančík Miroslav, ekonómka p.Fandáková Melánia

 

Uznesenie č. PS – 3/2019:

Plenárne zasadnutie jednomyseľne schválilo Správu o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2018/2019.

 

Uznesenie č. PS – 4/2019:

Plenárne zasadnutie schválilo výšku rodičovského príspevku v školskom roku 2019/2020 vo výške 17 EUR za prvé dieťa a 5 EUR za každé ďalšie dieťa v rodine. Termín úhrady je do 30.11.2019

 

Uznesenie č. PS - 5/2016:

Plenárne zasadnutie jednomyseľne schválilo rozpočet Rodičovského spoločenstva na školský rok 2019/2020 a plán čerpania finančných prostriedkov získaných z 2% podielových daní.

 

V Martine dňa  10.9. 2019

 

 

 

Zapisovateľ:        p.Fandáková Melánia       ..................................................

 

Overovatelia:      p.Jurečeková Lenka            ..................................................

                             

                              p.Frištyková Katarína          ..................................................

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria