Navigácia

Školský klub detí Vnútorný poriadok ŠKD Školský poriadok ŠKD Tlačivá Na stiahnutie

ŠKD

Školský klub detí

Činnosť ŠKD začína pred vyučovaním od   6:00 - 8:00 hod (2 oddelenia)

                                      a po vyučovaní od 11:40 - 16:30 hod (7 oddelení)

V školskom klube detí sú žiaci 1. - 5. ročníka

 

 

1. odd.      p. vychovávateľka Vlasta Korchanová

2. odd.      p. vychovávateľka Mgr. Dagmar Kapustová

3. odd.      p. vychovávateľka Mgr. Ivana Gonšorová

4. odd.      p. vychovávateľka Bc. Jana Jirků   

5. odd.      p. vychovávateľka Katarína Rybárová

6. odd.      p. vychovávateľka Bc. Mária Romana Jurková

7. odd.       p. vychovávateľka Michaela Olbertová  (žiaci 4. roč.)

8. odd.      p. vychovávateľka Mgr. Ľuboslava Vencelová (žiaci 5. - 6. roč.)

            

    Činnosti sú rozdelené na :

 • oddychovo-relaxačná
 • záujmová činnosť
 • príprava pre vyučovanie

 

1. oddychovo-relaxačná

- po vyučovaní je potrebné, aby deti odbúravali stres z vyučovania, a aby si oddýchli z povinností, ktoré plnili počas dopoludňajšieho výchovno-vzdelávacieho procesu

2. záujmová činnosť
- je rozdelená na okruhy :

 

      a) výtvarná
      b) pracovná
      c) spoločensko-kresťanská
      d) športovo-rekreačná
      e) hudobno-pohybová
      f) literárno-dramatická                                                                                                                                                     

      g) prírodovedná

 

3. príprava pre vyučovanie
           Počas vypracúvania úloh pani vychovávateľky sledujú žiakov, podnecujú ich k samostatnosti a poskytujú im individuálnu pomoc, venujú sa hlavne slabším žiakom a žiakom s poruchami učenia. Na utvrdenie  učiva sa využívajú didaktické hry, ktoré poskytujú žiakom príležitosť odhaľovať a premyslieť si nové vzťahy a riešiť problémové situácie.

 

Milí rodičia, chceme Vás oboznámiť s podmienkami prihlasovania detí do ŠKD:

 • Oddelenie ŠKD sa zriaďuje, ak sa prihlási najmenej 15 detí na pravidelnú dochádzku. Zruší sa vtedy, ak ich počet klesne pod 12 detí.

 • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa veku detí a počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku do ŠKD. V oddelení môže byť zapísaných najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov (podľa Školského zákona č. 245/ 2008 Z. z., §114 ods.2 ).

 • Žiaci sa záväzne prihlasujú do ŠKD vždy na jeden celý školský rok, na základe písomnej prihlášky (zápisného lístka)  podanej osobne zákonným zástupcom k 10. septembru daného školského roka, len  p. vychovávateľke  Prihlaska_-_1._stupen.doc.,  Prihlaska_SKD_-_2._stupen_2016-2017.doc.  Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa ročníka a podľa poradia podanej prihlášky.    Ak v oddelení už bude prihlásených 25 žiakov, ďalší žiaci budú prijatí do ďalších oddelení.

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku alebo neskôr upresní! Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne p. vychovávateľke.  

 • Uvoľňovanie žiakov zo ŠKD sa uskutoční podľa informácii uvedených na zápisnom lístku alebo na základe písomnej žiadosti rodiča.

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je paušálne 15 € mesačne (vychádza to 0,71 € na deň) na jedného žiaka. O zmene poplatku rozhoduje riaditeľ školy!  Príspevok uhrádza zákonný zástupca podľa § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. do 20. dňa v mesiaci za príslušný kalendárny mesiac. Mesačný príspevok môže zák. zástupca uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu školyč. 50 373 120 27 / 0900 (SLSP)  -  IBAN  SK55 0900 0000 0050 3731 2027. Variabilný symbol Vám pridelí p. vychovávateľka v ŠKD.​ 
 • Odhlásenie dieťaťa z dochádzky do ŠKD je možné najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca, a to na základe písomnej žiadosti, ktoré zákonný zástupca napíše a odovzdá p. vychovávateľke.
 • Ak sa nenájde náhrada za dieťa do ŠKD, zákonný zástupca musí do konca školského roka platiť minimálny udržiavací poplatok 5 € mesačne (alebo minimálny udržiavací poplatok 3 € mesačne, ktorý platí pre žiakov 2. stupňa v ŠKD).

 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

 

Kedy je možné príspevok znížiť?

 • Príspevok je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia riaditeľa školy po písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
 • Príspevok je možné znížiť na minimálny poplatok za ŠKD na 5 €, ak dieťa nenavštevovalo 30 po sebe nasledujúcich dní zo zdravotných dôvodov, na požiadanie zákonného zástupcu.
 • Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku predkladá zákonný zástupca vychovávateľke. Vychovávateľka predkladá žiadosť bezodkladne najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia riaditeľovi školy.
 • Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, môže dôjsť aj k vyradeniu žiaka  z ŠKD.

 

V tomto školskom roku od 1. septembra 2016 je určená výška poplatku do ŠKD paušálne 15 € mesačne na jedného žiaka 1. stupňa a paušálne 5 € mesačne na jedného žiaka 2. stupňa v ŠKD pri JM Centre. 

                                                                                                              

V Martine  1. septembra  2016                                                                                         Za porozumenie ďakujeme.

 

Pravidlá BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU

1. Po príchode do ŠKD odkladám si školskú tašku a ostatné veci na určené miesto.
 

2. Na obed a z obeda odchádzam vždy v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.

3. Dodržujem hygienické zásady.

4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.

5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, priestory JM Centra, herňu, ihrisko, školský dvor, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.

6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so závesmi, žalúziami, oknami.

9. Pri pobyte mimo budovy školy sa riadim pokynmi p. vychovávateľky a rešpektujem každého dospelého.

10. V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne, slušne a úctivo voči všetkým, každému sa pozdravím.

11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hry a iné potreby na pôvodné miesto a poupratujem si veci.

12. O každom mojom odchode (pobyte mimo moje oddelenie ŠKD)z ŠKD musí vedieť moja p. vychovávateľka.

  
 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria