Navigácia

Navigácia

  Školský klub detí Vnútorný priadok ŠKD Tlačivá Na stiahnutie Rozpis pobytu ŠKD na školskom dvore Fotogaléria ŠKD

  ŠKD

  Školský klub detí

  Milí rodičia,

  od pondelka 20. 9. 2021 je okres Martin v červenej farbe. Chceme aj my upraviť opatrenia v rámci možností školy a kapacity vychovávateľov.

  Ranný ŠKD  bude otvorený pre každý ročník:

  V 1.B  pre 1.A, 1.B a prípravný ročník

  V 2.A  pre 2.A, 2.B a 2.C

  V 3.A  pre 3.A, 3.B a 3.C

  V 4.B  pre 4.A, 4.B

   

  Po vyučovaní fungujú jednotlivé oddelenia tak ako doteraz.

  Po 16.00 hod. podľa rozpisu bude malá zmena:

  1.roč. – 1.B prechádza pod jedáleň ku 1.A, PA

  2.roč. – 2.A a 2.C prechádzajú do 2.B

  3.roč. – 3.A a 3.B prechádzajú do 3.C

  4.roč. – 4.A a 4.B majú ŠKD spojené pod jedálňou

   

  Vyzdvihnutie žiaka po 16.00 hod.:

  • 2. a 3. ročník volať na tel. číslo: 0911 964 933
  • PA, 1. a 4. ročník zvoniť pri dverách  ŠKD pod jedálňou

   

  Ak chcete obmedziť kontakt na minimálne stretnutia s inými triedami, môžete tak urobiť:

  • ráno vodiť žiaka na vyučovanie o 7.30 hod., kedy z ranného ŠKD odchádzajú do kmeňových tried,
  • po vyučovaní si prísť pre žiaka do 16.00 hod., potom sa spájajú jednotlivé ročníky v ŠKD.

   

   

  Činnosť ŠKD

  Činnosť ŠKD začína pred vyučovaním od   6:00 - 8:00 hod. (3 oddelenia ranného ŠKD  v 3. A, 3. B, 3. C) v priestoroch školy a po vyučovaní od 11:40 - 16:30 hod.  v priestoroch školy, pod jedálňou a  v JM Centre. Upozorňujeme vás, že po 16:00 hod. sa oddelenia zlučujú do 3 oddelení.

  V školskom klube detí sú žiaci prípravného, 1. - 5. ročníka.

   

  ŠKD začína svoju prevádzku 2. 9. 2021 po otvorení šk. roka.

  Vyzdvihnutie žiakov z popoludňajšieho ŠKD si zabezpečujú rodičia telefonicky s p. vychovávateľkou / p. vychovávateľom. V prípade dobrého počasia si rodič môže dieťa vyzdvihnúť osobne na školskom dvore podľa rozpisu umiestneného na vstupných dverách (alebo pod priečinkom ŠKD v prílohe).

   

  ŠKD 1A, PA          p. vychovávateľka Michaela Olbertová

  ŠKD 1B, PA          p. vychovávateľka Mgr. Mária Halahijová

  ŠKD 2A, C            p. vychovávateľka Mgr. Dagmar Kapustová 

  ŠKD 2B, C             p. vychovávateľka Bc. Mária Romana Jurková

  ŠKD 3A, B             p. vychovávateľka Bc. Zuzana Valuszová

  ŠKD 3B, C             p. vychovávateľka Mgr. Ivana Gonšorová

  ŠKD 4A                  p. vychovávateľka  Bc. Janka Jirků

  ŠKD 4B                  p. vychovávateľka Katarína Rybárová

  ŠKD 5A, B             p. vychovávateľ Bc. Milan Ďurica

              

    Činnosti sú rozdelené na :

  • oddychovo – relaxačná
  • záujmová činnosť
  • príprava pre vyučovanie

   

  1. oddychovo-relaxačná

  - po vyučovaní je potrebné, aby deti odbúravali stres z vyučovania, a aby si oddýchli z povinností, ktoré plnili počas  dopoludňajšieho výchovno-vzdelávacieho procesu

  2. záujmová činnosť

  - je rozdelená na okruhy :

        a) výtvarná
        b) pracovná
        c) spoločensko-kresťanská
        d) športovo-rekreačná
        e) hudobno-pohybová

        f) literárno-dramatická

        g) prírodovedná

   

  3. príprava pre vyučovanie

  -  Počas vypracúvania úloh pani vychovávateľky sledujú žiakov, podnecujú ich k samostatnosti a poskytujú im individuálnu pomoc, venujú sa hlavne slabším žiakom a žiakom s poruchami učenia. Na utvrdenie  učiva sa využívajú didaktické hry, ktoré poskytujú žiakom príležitosť odhaľovať a premyslieť si nové vzťahy a riešiť problémové situácie.

   

  Milí rodičia, chceme Vás oboznámiť s podmienkami prihlasovania detí do ŠKD:

  • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa veku detí a počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku do ŠKD. V oddelení môže byť zapísaných najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov.
  • Žiaci sa záväzne prihlasujú do ŠKD vždy na jeden celý školský rok, na základe písomnej prihlášky (zápisného lístka)  podanej osobne zákonným zástupcom  k 10. septembru  daného školského roka, len  p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi.
  • ŠKD môžu navštevovať iba žiaci, ktorí majú vyplatené poplatky za predchádzajúci školský rok.
  • Žiaci sa zaraďujú do tried podľa ročníka, ktorý navštevujú.
  • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku alebo neskôr spresní! Prípadné  zmeny  v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi.  
  • Uvoľňovanie žiakov zo ŠKD sa uskutoční podľa informácii uvedených na zápisnom lístku, alebo na základe písomnej žiadosti rodiča.
  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je paušálne 20 € mesačne na jedného žiaka prvého stupňa. Žiak druhého stupňa  platí čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD paušálne 7 €  mesačne . O zmene poplatku rozhoduje riaditeľ školy!  Príspevok uhrádza zákonný zástupca podľa § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. do 10. dňa v mesiaci za príslušný kalendárny mesiac. Mesačný príspevok musí zák. zástupca uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu školy:  (SLSP)  IBAN  SK55 0900 0000 0050 3731 2027. Potrebné je napísať do poznámky meno žiaka a triedu.
  • Odhlásenie dieťaťa z dochádzky do ŠKD je možné najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca, a to na základe písomnej žiadosti, ktoré zákonný zástupca napíše a odovzdá p. vychovávateľke.
  • Ak sa nenájde náhrada za dieťa do ŠKD, zákonný zástupca musí do konca školského roka platiť minimálny udržiavací poplatok 5 € mesačne (alebo minimálny udržiavací poplatok 3 € mesačne, ktorý platí pre žiakov 2. stupňa v ŠKD).
  • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
  • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

   

  Kedy je možné príspevok znížiť?

  • Príspevok je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia riaditeľa školy po písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
  • Príspevok je možné znížiť na minimálny poplatok za ŠKD na 5 €, ak dieťa nenavštevovalo 30 po sebe nasledujúcich dní zo zdravotných dôvodov, na požiadanie zákonného zástupcu.
  • Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku predkladá zákonný zástupca vychovávateľke. Vychovávateľka predkladá žiadosť bezodkladne najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia riaditeľovi školy.
  • Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, môže dôjsť aj k vyradeniu žiaka  z ŠKD.

   

   Pravidlá BEZPEČNÉHO  ŠKOLSKÉHO  KLUBU

  1. Po príchode do ŠKD odkladám si školskú tašku a ostatné veci na určené       miesto.
   

  2. Na obed a z obeda odchádzam vždy v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.
   

  3. Dodržujem hygienické zásady a hygienicko – epidemiologické opatrenia.
   

  4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.
   

  5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, oddelenie, priestory JM Centra, herňu, ihrisko, školský dvor. V prípade   odchodu, oznámim dôvod p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi.

  6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam  šetrne.
   

  7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

  8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so závesmi, žalúziami, oknami.
   

  9. Pri pobyte mimo budovy školy sa riadim pokynmi p. vychovávateľky/p. vychovávateľa a rešpektujem každého dospelého.

  10. V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne, slušne a úctivo voči všetkým, každému sa pozdravím.

  11. Pri odchode zo ŠKD  si vždy odložím vypožičané hry a iné potreby na pôvodné miesto a poupratujem si veci.

  12. O každom mojom odchode (pobyte mimo moje oddelenie ŠKD)z ŠKD musí vedieť moja p. vychovávateľka/p. vychovávateľ.

       

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ 043/4270 461
   sekretariát RŠ 0911 964929

   1. stupeň 0911 964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg 0948 496 120

   Školská jedáleň 0940 748 268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk  Fotogaléria