Navigácia

Navigácia

  Školský klub detí Vnútorný priadok ŠKD Tlačivá Fotogaléria ŠKD

  ŠKD

  Školský klub detí

   

  Činnosť ŠKD

  Činnosť ŠKD začína pred vyučovaním od   6:00 - 7:30 hod. v priestoroch školy a po vyučovaní od 11:40 - 16:30 hod.  v priestoroch školy, pod jedálňou a  v JM Centre. Po 16:00 hod. sa oddelenia zlučujú.

  V školskom klube detí sú žiaci 1. - 5. ročníka.

  ŠKD začína svoju prevádzku 5. 9. 2022 po otvorení šk. roka.

  Vyzdvihnutie žiakov z popoludňajšieho ŠKD si zabezpečujú rodičia telefonicky s p. vychovávateľkou / p. vychovávateľom. V prípade dobrého počasia si rodič môže dieťa vyzdvihnúť osobne na školskom dvore podľa rozpisu umiestneného na vstupných dverách školy. Rodičia, sprievodné osoby detí nevstupujú do priestorov školy.

  Pre vyzdvihnutie žiakov z ŠKD po 16:00 hod. je potrebné volať na tel. číslo: 0911 964 933

  ŠKD  1. A        p. vychovávateľka  Bc. Janka Jirků

  ŠKD  1. B        p. vychovávateľka Katarína Rybárová

  ŠKD  2.A,        p. vychovávateľka Michaela Olbertová

  ŠKD  2.B         p. vychovávateľka Bc. Anna Dubrov

  ŠKD  3.A         p. vychovávateľka Mgr. Dagmar Kapustová 

  ŠKD  3.B         p. vychovávateľka Bc. Mária Romana Jurková

  ŠKD  4.A, B    p. vychovávateľka Bc. Zuzana Valuszová

  ŠKD  4.B, C    p. vychovávateľka Mgr. Ivana Gonšorová                

  ŠKD  5A, B     p. vychovávateľ Bc. Milan Ďurica

              

    Činnosti sú rozdelené na :

  • oddychovo – relaxačná
  • záujmová činnosť
  • príprava pre vyučovanie

   

  1. oddychovo-relaxačná

  - po vyučovaní je potrebné, aby deti odbúravali stres z vyučovania, a aby si oddýchli z povinností, ktoré plnili počas  dopoludňajšieho výchovno-vzdelávacieho procesu

  2. záujmová činnosť

  - je rozdelená na okruhy :

        a) výtvarná
        b) pracovná
        c) spoločensko-kresťanská
        d) športovo-rekreačná
        e) hudobno-pohybová

        f) literárno-dramatická

        g) prírodovedná

   

  3. príprava pre vyučovanie

  -  Počas vypracúvania úloh pani vychovávateľky sledujú žiakov, podnecujú ich k samostatnosti a poskytujú im individuálnu pomoc, venujú sa hlavne slabším žiakom a žiakom s poruchami učenia. Na utvrdenie  učiva sa využívajú didaktické hry, ktoré poskytujú žiakom príležitosť odhaľovať a premyslieť si nové vzťahy a riešiť problémové situácie.

   

  Milí rodičia, chceme Vás oboznámiť s podmienkami prihlasovania detí do ŠKD:

  • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa veku detí a počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku do ŠKD. V oddelení môže byť zapísaných najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov.
  • Žiaci sa záväzne prihlasujú do ŠKD vždy na jeden celý školský rok, na základe písomnej prihlášky (zápisného lístka)  podanej osobne zákonným zástupcom  k 10. septembru  daného školského roka, len  p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi.
  • ŠKD môžu navštevovať iba žiaci, ktorí majú vyplatené poplatky za predchádzajúci školský rok.
  • Žiaci sa zaraďujú do tried podľa ročníka, ktorý navštevujú.
  • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku alebo neskôr spresní! Uvoľňovanie žiakov z ŠKD sa uskutoční podľa informácii uvedených na zápisnom lístku, alebo na základe písomnej žiadosti rodiča. Dieťa z ŠKD odchádza v doprovode osoby, ktorá je uvedená na zápisnom lístku, príp. samé, ak je tak uvedené v zápisno lístku. Prípadné  zmeny  v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi 
  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je paušálne 20 € mesačne na jedného žiaka prvého stupňa. Žiak druhého stupňa  platí čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD paušálne 10 €  mesačne . O zmene poplatku rozhoduje riaditeľ školy!  Príspevok uhrádza zákonný zástupca podľa § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. do 20. dňa v mesiaci za príslušný kalendárny mesiac. Mesačný príspevok musí zák. zástupca uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu školy:  (SLSP)

        IBAN  SK55 0900 0000 0050 3731 2027

  Potrebné je napísať do poznámky meno žiaka a triedu

  • Odhlásenie dieťaťa z dochádzky do ŠKD je možné najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca, a to na základe písomnej žiadosti, ktoré zákonný zástupca napíše a odovzdá p. vychovávateľke.
  • Ak sa nenájde náhrada za dieťa do ŠKD, zákonný zástupca musí do konca školského roka platiť minimálny udržiavací poplatok 5 € mesačne (alebo minimálny udržiavací poplatok 3 € mesačne, ktorý platí pre žiakov 2. stupňa v ŠKD).
  • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
  • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

   

  Kedy je možné príspevok znížiť?

  • Príspevok je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia riaditeľa školy po písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
  • Príspevok je možné znížiť na minimálny poplatok za ŠKD na 5 €, ak dieťa nenavštevovalo 30 po sebe nasledujúcich dní zo zdravotných dôvodov, na požiadanie zákonného zástupcu.
  • Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku predkladá zákonný zástupca vychovávateľke. Vychovávateľka predkladá žiadosť bezodkladne najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia riaditeľovi školy.
  • Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, môže dôjsť aj k vyradeniu žiaka  z ŠKD.

   

   Pravidlá BEZPEČNÉHO  ŠKOLSKÉHO  KLUBU

  1. Po príchode do ŠKD odkladám si školskú tašku a ostatné veci na určené       miesto.
   

  2. Na obed a z obeda odchádzam vždy v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.
   

  3. Dodržujem hygienické zásady a hygienicko – epidemiologické opatrenia.
   

  4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.
   

  5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, oddelenie, priestory JM Centra, herňu, ihrisko, školský dvor. V prípade   odchodu, oznámim dôvod p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi.

  6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam  šetrne.
   

  7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

  8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so závesmi, žalúziami, oknami.
   

  9. Pri pobyte mimo budovy školy sa riadim pokynmi p. vychovávateľky/p. vychovávateľa a rešpektujem každého dospelého.

  10. V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne, slušne a úctivo voči všetkým, každému sa pozdravím.

  11. Pri odchode zo ŠKD  si vždy odložím vypožičané hry a iné potreby na pôvodné miesto a poupratujem si veci.

  12. O každom mojom odchode (pobyte mimo moje oddelenie ŠKD)z ŠKD musí vedieť moja p. vychovávateľka/p. vychovávateľ.

       

   

  Novinky

  Kontakt

  • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
   Ul. S. Tomášika 1, Martin

   skola@bernolaka.sk
   www.bernolaka.edupage.org

  • KZŠ
   sekretariát RŠ +421911964929

   1. stupeň +421911964933

   MŠ 043/4304 710

   JMC 043/4304 711

   Šp. pedagóg +421948496120

   Školská jedáleň +421940748268

   e-mail - skolskajedalen@bernolaka.sk

  Fotogaléria