Rada školy

Navigácia

O nás Oznamy Zápis Žiadosť Dokumenty Poplatky Udialo sa Zasmejte sa s nami

O nás

,,Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované." (Don Bosco)

 

Vízia materskej školy

2015-2019

    Náčrt vízie našej materskej školy vychádza z komplexnej diagnostiky súladu medzi osobnými hodnotami členov pedagogického zboru a hodnotami nimi očakávanej školy. Spoločne sme navrhli a akceptujeme víziu vychádzajúcu  zo spoločných hodnôt.

Vízia

Vytvoriť prostredie, kde sa bude každé dieťa všetstranne rozvíjať a realizovať vlastné potreby a záujmy.

Učitelia budú odovzdávať základné ľudské a kresťanské hodnoty potrebné pre život v spoločnosti.

Spoločne s rodičmi vytvárať podmienky pre rozvoj šťastného detstva.

Kvaline pripraviť deti do ZŠ.

Každý pedagóg ,ako svedok viery, sa stane prínosom pre druhých a pre ďalší rozvoj našej katolíckej materskej školy.

Stratégia

V snahe rozvíjať kresťanskú osobnosť dieťaťa smeruje materská škola k uplatňovaniu kresťanskej filozofie a morálky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku.

Zameranie

Deti vychovávame a vzdelávame tak, aby žili a riadili sa vo svojom živote princípmi Božej lásky, nadobudli a rozvíjali morálne hodnoty, ktoré sú zamerané na lásku k Bohu, k blížnemu i k sebe samému.

Naše hodnoty: láska k Bohu, k ľuďom. úprimnosť, dôvera

Školský rok 2018/2019

Materská škola sa otvorila 89 deťom

PREVÁDZKA:      od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Uzamknutie MŠ :  od 8.00 hod. do 12.00 hod.

                             od 12.15 hod. do 14.00 hod.

Trieda A Lienky         3- 4 ročné deti

Trieda B Chrobáčiky -  4- 5 ročné deti

Trieda C Sloníky       -  4- 6 ročné deti

Trieda D Šmolkovia  -  5- 6 ročné deti

Zanestnanci

8 pedagogických zamestnancov ( z toho 5 pedag. zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie) a 2 prevádzkoví zamestnanci

Výchova a vzdelávanie detí v našej materskej škole:

1. Školský vzdelávací program - v súlade so Štatnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie

2. Katolícke náboženstvo - 1x týždenne

3. Logopedická starostlivosť

4. Logika a informatika - 1x týždenne pre predškolákov

5. Jazykové okienko - 1x týždenne 

6. Pohybová výchova - 1x týždenne pre predškolákov

7. Anglický jazyk - krúžok 

8. Špeciálno-pedagogické  poradenstvo - pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Činnosti zabezpečujúce životosprávu detí:  

Zabezpečuje Školská jedáleň 

desiata -   o    8.30 hod.

obed -       o 12.30 hod.

olovrant -  o 14.30 hod.

Pitný režim (čistá voda ) je zabezpečený v každej triede.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  0911 964929

  1. st. 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria