Rada školy

Navigácia

Rodičovské spoločenstvo

ZÁPISNICA Z PLENÁRNEJ SCHÔDZE

RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  S MATERSKOU ŠKOLOU ANTONA BERNOLÁKA

ul. Tomášikova 1, Martin 036 01

 

ZÁPISNICA Z PLENÁRNEJ SCHÔDZE

 

Dátum konania: 19.október 2017

Miesto konania: CVČ - JM Centrum, ul. Tomášikova 1, Martin

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie programu.
 2. Informácie riaditeľa školy.
 3. Schválenie zástupcov rodičov do Rodičovskej rady.
 4. Schválenie výboru rodičovskej rady.
 5. Správa o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2016/2017.
 6. Schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2017/2018.
 7. Schválenie rozpočtu Rodičovského spoločenstva na školský rok 2017/2018 a použitia finančných príspevkov získaných z 2% daní.
 8. Informácie zástupcu zriaďovateľa školy- farnosti Sever a zriaďovateľa školskej jedálne.
 9. Schválenie plánu činnosti Rodičovského spoločenstva.
 10. záver

        

 

1. Otvorenie plenárnej schôdze. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice z plenárneho zasadnutia

 

Predsedníčka Výboru Rodičovskej rady p. Lenka Jurečeková otvorila plenárne zasadnutie a privítala rodičov a pozvaných hostí. Prebehla voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice. P. Frištyková (zapisovateľka) a pp. Bosini Mária a Klencová Slávka (overovateľky) boli schválené jednohlasne.

Po  ďalšom hlasovaní bol jednohlasne prijatý aj program schôdze.

 

2. Informácie riaditeľa školy.

 

Riaditeľ školy Ing. Ján Chabada poďakoval rodičom za účasť a informoval ich o financovaní školy, o rôznych príspevkoch pre školu o dokončení prestavby škôlky a o ďalších rekonštrukčných prácach, ktoré boli spojené s vytvorením novej triedy pre nultý ročník, multifunkčnej triedy pre prvý stupeň a pripravovanej rekonštrukcie za účelom zriadenia odborných prírodovedných učební pre stupeň druhý. Ďalej informoval rodičov o výbere poplatku za členstvo v JM centre a o celkovej štátnej dotácii pre cirkevné centrá voľného času. Z hľadiska perspektívy vyjadril snahu o zachovanie nastúpeného dobrého trendu dosahovania výborných výsledkov v celoštátnych monitorovaniach našich žiakov a vyjadril presvedčenie o ďalšej dobrej spolupráci s rodičovským spoločenstvom.

 

 

 3. Schválenie zástupcov rodičov žiakov do Rodičovskej rady v školskom roku 2017/2018

 

Na základe volieb triednych výborov rodičovských združení, plenárna schôdza hlasovaním  schválila zástupcov rodičov do Rodičovskej rady pre školský rok 2017/2018.

 

Uznesenie č. PS -1/2017

Plenárne zasadnutie jednohlasne schválilo nových členov Rodičovskej rady, p. Končeková Andrea a p. Šenkárová Marta za 1.A, p. Dibdiaková  Barbora a pani Červeňová Jana za 1.B,  p. Kralovanský Rudolf a p.  Hanulová Kristína za 2.A, p. Fandáková Melánia a p. Žilinský Vladimír za 2.B, p. Mojžiš Vladimír a p. Kotelešová Zuzana za 3.A, p. Súkeníkova Monika a p. Sýkorová Katarína za 3.B, p. Klencová Slávka a p. Gémešová Michaela za 4.A, p. Maťovčíková Lucia a p. Révayová Zuzana za 4.B, p. Bosini Mária , p. Sýkorová Katarína a p. Jurečeková Lenka za 5.A, p. Belan Peter a p. Velochová Marianna za 5.B, p. Bobek Martin a Lacek Ľuboš za 6.A, p. Oravec Jozef a p. Romančík Miroslav za 6.B, p. Adamčák Dušan a p. Pugzík Tomáš za 7.A, p.Frištyková Katarína a p. Chlupová Eva za 7.B, p. Gaálová Margita a p. Jelšíková Andrea za 8.A, p. Veselková Marta a p. Pekelský Rudolf za 8.B, p. Adamčák Dušan a p. Romančík Miroslav za 9.A, p. Hájková Martina a p. Sušienková Soňa za 9.B

 

4. Schválenie výboru rodičovskej rady.

 

Do výboru rodičovskej rady boli navrhnutí pôvodní členovia : p. MUDr. Jurečeková Lenka- predsedníčka,

p. Ing. Frištyková  Katarína- ekonómka, podpredseda p. Romančík Miroslav. Členovia predsedníctva boli jednohlasne schválení.

 

Uznesenie č. PS 2/2017:

 

Plenárna schôdza na svojom zasadnutí schválila Výbor rodičovskej rady v tomto zložení:

Predsedníčka  MUDr. Jurečeková Lenka , podpredseda p.Romančík, p.Ing Frištyková Katarína– ekonómka

 

 

5. Správa o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2017/2018.

 

Prehľady čerpania finančných prostriedkov z bežného účtu Rodičovského spoločenstva a z účtu 2% predniesla p. Frištyková Katarína a sú súčasťou tejto zápisnice.                 

Stav financií na jednotlivých účtoch k 19.10.2017:

Pokladňa:  93,22 EUR

bežný účet:   1761,05 EUR

účet 2%  :  4503, 46 EUR

 

Na účet 2% bolo z podielu daní z príjmov za rok 2016 pripísaných 4420,75 EUR .

 

Uznesenie č. PS – 3/2017:

Plenárne zasadnutie jednohlasne schválilo Správu o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2016/2017.

 

 

6. Schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2017/2018.

 

Predsedníčka predložila na diskusiu a schválenie navrhovaný  členský príspevok do RS vo výške 17€ za prvé dieťa a 5€ za každé ďalšie dieťa v rodine. Termín úhrady príspevkov bol navrhnutý do 30.11. 2017.Tento príspevok budú uhrádzať aj žiakci nultého ročníka.

Návrh bol bez pripomienok jednohlasne schválený.

 

 

Uznesenie č. PS – 4/2017:

Plenárne zasadnutie schválilo výšku rodičovského príspevku v školskom roku 2017/2018 vo výške 17 EUR za prvé dieťa a 5 EUR za každé ďalšie dieťa v rodine. Termín úhrady je do 30.11.2017. Tento príspevok budú uhrádzať aj žiaci nultého ročníka.

 

 

7. Schválenie rozpočtu Rodičovského spoločenstva na školský rok 2017/2018 a použitia finančných príspevkov získaných z 2% daní.

 

Predsedníčka predložila na diskusiu a schválenie návrh finančného rozpočtu RS a návrh účelového čerpania finančných prostriedkov zo získaných 2%  podielovej dane v školskom roku 2017/2018. Diskutovanou sa stala len položka čerpania príspevku na letný prímestský tábor vo výške 500 eur, ktorú napokon prítomní schválili pričom jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania.

V osobitnom hlasovaní boli ostatné návrhy prijaté a jednohlasne schválené uznesením.

 Finančný rozpočet a plán čerpania financií z 2% sú súčasťou tejto zápisnice.

 

Uznesenie č. PS - 5/2017:

Plenárne zasadnutie schválilo rozpočet Rodičovského spoločenstva na školský rok 2017/2018 a plán čerpania finančných prostriedkov získaných z 2% podielových daní.

 

8. Informácie zástupcu zriaďovateľa školy  zriaďovateľa školskej jedálne.

Pozvaní zástupcovia sa plenárnej schôdze nezúčastnili.

 

9. Schválenie plánu činnosti Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2017/2018.

 

Predsedníčka predložila návrh činností. V tomto školskom roku sa rodičia rozhodli pre organizáciu jesennej/ jarnej brigády podľa počasia a potrieb školy. Tento rok sa bude organizovať rodinný karneval a bola prijatá dohoda o spojení karnevalu prvého stupňa s rodinným karnevalom a presunutím karnevalu do popoludňajších hodín pracovného dňa. Rodičovkú zábavu, by sme chceli presunúť do poveľkonočného obdobia a spolupracovať pri organizovaní s farnosťou Sever.

Tradičnú Bernolácku olympiádu by sme predbežne chceli organizovať 9.6.2017 a všetci zúčastnení boli vyzvaní k prípadnej spolupráci, čí už nápadmi alebo priamou organizáciou.

Hlasovaním sa schválil tento plán činnosti:

 

 1. Jesenná / jarná brigáda – podľa potreby
 2. Rodinný karneval- 8-10.2017
 3. Poveľkonočná veselica
 4. Bernolácka olympiáda – 9.6.2017

 

 

10.Záver

 

Na záver predsedníčka Výboru RR poďakovala všetkým za účasť a ukončila plenárne zasadnutie.

 

 

 

V Martine dňa 19.10.2017

 

Novinky

Kontakt

 • Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
  Ul. S. Tomášika 1, Martin

  skola@bernolaka.sk
  www.bernolaka.edupage.org
 • KZŠ 043/4270 461
  sekretariát RŠ 0911 964929

  1. stupeň 0911 964933

  MŠ 043/4304 710

  JMC 043/4304 711

  Šp. pedagóg 0948 496 120

  Školská jedáleň 0940 748 268
  web stránka ŠJ - sjtomasikova1.sk
  e-mail - sjbernolaka@sjtomasikova1.sk

Fotogaléria